MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 17 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

mushroom 2507784 340GUS przedstawił dane dotyczące działalności przedsiębiorstw windykacyjnych w 2017 roku. Badaniem objęto 105 podmiotów zajmujących się windykacją. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te podmioty, według stanu na koniec roku, wyniosła 91,6 mld zł. 77,1% stanowiły wierzytelności konsumenckie. Badane podmioty prowadziły 12,8 mln spraw dotyczących wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym 11,6 mln spraw stanowiły wierzytelności konsumenckie

 

Podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw windykacyjnych

W grupie 105 zbadanych przedsiębiorstw windykacyjnych było 26 spółek akcyjnych, 52 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 27 podmiotów o innych formach prawnych (12 spółek i 15 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne). Wg stanu na koniec 2017 r. w badanych podmiotach działalnością w zakresie windykacji zajmowało się 7 497 osób zatrudnionych głównie na podstawie umów o pracę.

Wśród zbadanych podmiotów, 56 jednostek wskazało windykację jako jedyny zakres swojej działalności, dla 33 podmiotów był to zakres dominujący, a dla 16 firm – zakres uboczny. Wśród przedsiębiorstw deklarujących w 2017 r. jedyny zakres działalności windykacyjnej, było 13 spółek akcyjnych i 31 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 12 podmiotów o innych formach prawnych (5 spółek i 7 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne).

 

Działalność dominującą określiło 10 spółek akcyjnych, 13 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 podmiotów o innych formach prawnych (4 spółki i 6 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne). Uboczny zakres działalności windykacyjnej deklarowały 3 spółki akcyjne, 8 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 5 podmiotów o innych formach prawnych (2 spółki i 2 przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne oraz 1 podmiot o innej formie prawnej).

 

Do grup kapitałowych należało 20 przedsiębiorstw, w tym jednostek dominujących było 9, jednostek zależnych – 7, a jednostek jednocześnie zależnych i dominujących – 4. Według stanu na koniec 2017 r. przeważającymi udziałowcami w kapitale podstawowym 105 badanych przedsiębiorstw prowadzących działalność windykacyjną były osoby fizyczne – dla 65 podmiotów oraz przedsiębiorstwa prywatne (bez instytucji finansowych) – dla 32 podmiotów. W podziale na kapitał krajowy i zagraniczny: dla 88 podmiotów windykacyjnych przeważającymi udziałowcami byli inwestorzy krajowi, a dla 17 – zagraniczni.

 

Charakterystyka usług windykacyjnych

Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2017 r. obsługiwały czynne wierzytelności o wartości nominalnej 91,6 mld zł, w których 77,1% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne – 22,9%. Wartość odzyskanych wierzytelności w 2017 r. wyniosła 8,8 mld zł. Odzyskane wierzytelności konsumenckie stanowiły 74,5% tej wartości, a korporacyjne – 25,5%.

 

Ogółem w 2017 r. badane podmioty prowadziły 12,8 mln spraw dotyczących wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym 11,6 mln spraw stanowiły wierzytelności konsumenckie.

 

Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich (wg ich wartości nominalnej) największą grupę stanowiły: banki (63,4%), operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych (12,4%) oraz firmy pożyczkowe (11,4%). Dla wierzytelności korporacyjnych wierzycielami pierwotnymi były głównie banki (70,2%).
Badane firmy windykacyjne nie tworzyły w 2017 r. konsorcjów dla zakupów inwestycji. Działalność za granicą prowadziło w tym okresie 7 podmiotów ze 105 uczestniczących w badaniu.

 

W ogólnej liczbie spraw przyjętych do obsługi windykacyjnej w 2017 r. wierzytelności konsumenckie stanowiły 90,0%, a korporacyjne – 10,0%. W odniesieniu do wartości nominalnej wszystkich wierzytelności przyjętych do obsługi w 2017 r., wierzytelności konsumenckie stanowiły 64,3%, a korporacyjne – 35,7%.

 

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw windykacyjnych

Do oceny sytuacji finansowej wzięto pod uwagę podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną w zakresie jedynym lub dominującym oraz jednocześnie deklarujące w badaniu prowadzenie pełnej rachunkowości – 75 przedsiębiorstw.

 

Wartość aktywów ww. 75 podmiotów wzrosła w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 28,5% do poziomu 9,1 mld zł. W 2016 r. było to 7,1 mld zł. Wśród podmiotów prowadzących działalność windykacyjną w jedynym zakresie, wartość ich aktywów na koniec 2017 r. wyniosła 5,9 mld zł, a dla podmiotów o zakresie działalności windykacyjnej dominującym – 3,3 mld zł.

 

Wybrane pod względem wielkości elementy aktywów 75 podmiotów windykacyjnych w 2017 r. to: aktywa trwałe (7,1 mld zł), w tym inwestycje długoterminowe (6,4 mld zł) oraz aktywa obrotowe (2,0 mld zł).
W 2017 r. zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim wartość kapitału (funduszu) własnego ww. podmiotów – z 2,0 mld zł do 1,1 mld zł, wzrosła wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania – z 5,1 mld zł do 8,0 mld zł, w tym: zobowiązań krótkoterminowych z 1,8 mld zł do 3,7 mld zł, a zobowiązań długoterminowych z 2,8 mld zł do 3,6 mld zł.

 

Na koniec 2017 r. przychody z całokształtu działalności badanych 75 przedsiębiorstw wyniosły ogółem 3,1 mld zł, a w roku poprzednim – 2,5 mld zł. Wzrosły również w omawianym okresie przychody netto ze sprzedaży z 1,9 mld zł do 2,0 mld zł. Wzrosły koszty działalności operacyjnej podmiotów, w tym zwłaszcza pozostałe koszty operacyjne: 1,0 mld zł wobec 54,6 mln zł w 2016 r. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w tym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność windykacyjną w zakresie jedynym – z 1,2 mld zł do 1,3 mld zł, a w zakresie dominującym – z 0,7 mld zł do poziomu 1,1 mld zł na koniec 2017 r.

Spośród 75 badanych przedsiębiorstw, 50 wypracowało w 2017 r. zysk netto, a dla 25 firm podany rok zakończył się stratą netto.

 

 

 

LS
Na podstawie GUS.

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY