MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 1927457 960 720Z większością wierzycieli można się porozumieć w kwestii dobrowolnej spłaty długu. Czy również z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to agencja wykonawcza, podlegająca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Misją tej instytucji, jest "wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz polskich rolników oraz innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie kompetentną obsługę".

 

Pytania do rzecznika prasowego KOWR:

- Jaka jest polityka agencji wobec osób, które chcą dobrowolnie spłacić zadłużenie stwierdzone tytułami egzekucyjnymi?

- Czy tak samo traktuje się osoby ze "świeżymi" tytułami (np. wydanymi rok temu) czy starymi (wyroki sprzed wielu lat)?

- Czy są jakieś wytyczne w przypadku wyrażenia chęci spłaty długu przez osobę zadłużoną?

 

Pytania nie dotyczą kwestii przejęcia nieruchomości w zamian za spłatę długu. Dotyczą przypadków, gdy np. zadłużony polski rolnik chce spłacić dług w ratach.

 

 

Aktualizacja: 27 lipca

 

Odpowiedź KOWR:

  

 

 

 

Aktualizacja: 16 września

 

Redakcja:

- Czy wraz z wnioskiem o rozłożenie na raty konieczne jest jednoczesne wpłacenie 10%-20% zadłużenia? Czy układ ratalny może obejmować 100% zadłużenia?

 

Wojciech Adamczyk, główny specjalista, Wydział Medialny i Rzecznika Prasowego:

– Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi KOWR w zakresie stosowania ulg w spłacie należności KOWR, rozłożenie spłaty należności zaległej na raty może nastąpić na okres do 5 lat, pod warunkiem jednorazowego uiszczenia co najmniej 20% należności. Zastosowanie ulg w spłacie możliwe jest po złożeniu umotywowanego i odpowiednio udokumentowanego wniosku.

W okresie spłaty nalicza się i pobiera oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową powiększoną o jeden punkt procentowy, o której mowa w art. 31 Ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Wnioski o zastosowanie ulg w spłacie należności poddawane są analizie merytorycznej przez pracowników KOWR.

 

- Czy wewnętrzne wytyczne KOWR nie są sprzeczne z ustawą i rozporządzeniem? Jaka jest podstawa prawna żądania uiszczenia co najmniej 20% należności?

 

– W sprawach nieuregulowanych w umowach sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. W zawartych z KOWR umowach kontrahenci zobowiązują się do terminowego regulowania należności z tytułu czynszu dzierżawnego lub rat rozłożonej do spłaty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Zasobu. KOWR na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.10.2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach może m.in. rozłożyć należności na raty jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

Zarówno ustawa jak i rozporządzenie nie zabrania zawierania ugód w spłacie należności, w których podmiot zadłużony uiszcza część zaległej należności w momencie zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego.

Należy przy tym podkreślić, że w szczególnych, uzasadnionych przypadkach Dyrektorzy Oddziałów Terenowych KOWR mogą odstąpić od warunku uiszczenia 20% należności za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR. Wnioski o zastosowanie ulg w spłacie należności poddawane są analizie merytorycznej przez pracowników KOWR.

Analiza merytoryczna wniosku polega w szczególności na ocenie zdolności dłużnika do wywiązywania się z propozycji spłaty należności, ocenie proponowanych zabezpieczeń spłaty należności oraz ocenie efektywności możliwych do zastosowania wariantów postępowania z należnością.

Dokonując analizy merytorycznej uwzględnia się również przebieg dotychczasowej współpracy z dłużnikiem.

Pracownicy KOWR zobowiązani są do dołożenia należytej staranności przy prowadzeniu postępowań wyjaśniających, poprzedzających stosowanie ulg oraz do wnikliwej i rzetelnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, oceny dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności przez dłużnika oraz ustalenia przyczyn utraty przez niego zdolności do spłaty należności KOWR.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY