MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

faulty 4295549 340INTERWENCJA

Małżonkowie Z. z Tarnowskich Gór poręczyli pewnej spółce spłatę kredytu, ustanawiając hipotekę na swojej nieruchomości (dom jednorodzinny). Spółka kredytu nie spłaciła, bank wystąpił do komornika z wnioskiem o licytację budynku małżonków Z. Egzekucja jest w toku

 

Spółka ma też majątek. Jest to nieruchomość położona koło Tarnowskich Gór. Na działce o pow. ponad 3400 m2 znajduje się olbrzymi budynek w stanie surowym. W 2010 roku nieruchomość została wyceniona przez biegłego na 1.445.600 zł. Bank wystąpił także z wnioskiem o licytację tej nieruchomości. W 2014 roku biegły na zlecenie komornika wycenił tę nieruchomość. Wyszła mu wartość aż trzykrotnie mniejsza niż wycena z 2010r. - tylko 456.600 zł.

 

Do licytacji nie doszło, gdyż postanowieniem z 26 lipca 2017r. Adamski zawiesił prowadzone postępowanie przeciwko spółce z uwagi na brak organów powołanych do jej reprezentacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 25 listopada 2014r., kuratorem spółki została ustanowiona adwokat Anna Boruc-Jaworska. Nie może ona jednak reprezentować spółki w sprawach egzekucyjnych.

 

Dziewięć lat bez zarządu

Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie przysłała nam obszerne wyjaśnienia dotyczące spółki. Okazuje się, że spółka od końca 2010 roku nie ma zarządu. Powstała poważna wątpliwość, czy w takiej sytuacji egzekucja mogła być w ogóle wszczęta, albo, czy nie powinna być już dawno temu umorzona. Czekamy na stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz komornika sądowego Adamskiego. Komornik przesłał już co prawda wyjaśnienia, jednak po otrzymaniu wyjaśnień sądu rejestrowego, komornikowi zadaliśmy dodatkowe pytania.

Co istotne, komornik poinformował nas, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 10.07.2019r. został powołany kurator spółki do sprawy egzekucyjnej. Został nim radca prawny Wojciech Tobor.

Więcej na ten temat:

Komornik Adamski chce zlicytować nieruchomość. Czytelnicy mają jednak poważne wątpliwości prawne

 

Wątpliwości prawne mnożą się, czyli ciąg dalszy sprawy egzekucyjnej z Tarnowskich Gór

 

Komornikowi zadaliśmy pytania:

- Czy kurator reprezentował spółkę, jak wszczynał Pan egzekucję? Jeśli tak, to kto i kiedy ustanowiony (sygnatura akt)? Kiedy była egzekucja wszczęta? Czy mógł Pan wszcząć egzekucję, jak spółka nie miała organu ją reprezentującego?

- Czy kurator reprezentował spółkę, gdy był opis i oszacowanie? Jeśli tak, to kto i kiedy ustanowiony (sygnatura akt)?

- Napisał Pan, że „do umorzenia postępowania z mocy prawa nie doszło z uwagi na fakt, że wierzyciel złożył wniosek o ustanowienie kuratora przed upływem przepisanego terminu".

Proszę o podanie terminów działań wierzyciela, które spowodowały na przestrzeni tych 9 lat, że nie doszło do przerwania umorzenia postępowania z mocy prawa?

 

Taką otrzymaliśmy odpowiedź:

Pierwotnie postępowanie z nieruchomości dłużnika, będącej przedmiotem wyznaczonej licytacji, było wszczęte 22.08.2011r. na rzecz innego wierzyciela. Wówczas, zgodnie i informacją figurującą w KRS spółki, posiadała ona organy uprawnione do reprezentacji - jako prezes widniał p. J. R. Wierzyciel w sprawie 933/12, w której wyznaczono obecny termin licytacji – został przyłączony do toczącej się egzekucji z nieruchomości 12.04.2012r. stosownie do art.927 kpc – spółka nadal posiadała, widniejący w KRS, organ uprawniony do reprezentacji w postaci jw.

W tym miejscu należy nadmienić, iż stosownie do art.. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Powyższa egzekucja umorzyła się z mocy prawa, stosownie do art.985 kpc.

Po upływie wskazanego w tym przepisie terminu, na wniosek wierzyciela, ponownie wszczęto egzekucję z nieruchomości dłużnika.

Po powzięciu informacji o braku organów uprawniony do reprezentacji dłużnika postępowanie zawieszono, stosownie do art. 818 kpc.

Wierzyciel, przed upływem terminu powodującego umorzenie się postępowania z mocy prawa, poinformował Komornika o złożeniu do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika.

Po uzyskaniu informacji o ustanowieniu przez sąd kuratora, wydane zostało postanowienie w przedmiocie podjęcia egzekucji.

Ustanowionemu kuratorowi doręczono, wraz z odpisem postanowienia o podjęciu postępowania, również odpisy pism i orzeczeń, dotyczących czynności podjętych w okresie, kiedy spółka nie miała należytej reprezentacji, w tym:

- odpis zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z wezwaniem do zapłaty z 26.11.2013r w sprawie Km 933/12,

- odpisy zawiadomień o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

- odpis postanowienia o powołaniu biegłego

- odpis postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia

- odpis postanowienia o przystąpieniu do opisu i oszacowania

- odpis postanowienia o połączeniu egzekucji w sprawach Km 933/12 oraz Km 2930/14,

- odpis protokołu opisu i oszacowania .

Stosownie do art.818&2 kpc, ustanowiony kurator może zaskarżyć postanowienia sądu oraz czynności komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miała należytej reprezentacji. Termin zaskarżenia biegnie od daty, w której kurator otrzymał zawiadomienie o toczącym się postępowaniu. Opisaną powyżej korespondencję kurator odebrał 30.07.2019r.

W związku z brakiem informacji o złożeniu przez kuratora środków zaskarżenia, pismami z dnia 04.09.2019r. podjęto dalsze czynności w sprawie.

 

Odpowiedź komornika odpowiedzią sądu

Co ciekawe, identyczną odpowiedź przesłał prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Słowo w słowo.

Jak udało mi się ustalić, sąd otrzymał odpowiedź od... komornika. W piśmie podpisanym przez prezesa Marcina Kulikowskiego nie ma jednak informacji, że autorem odpowiedzi jest komornik.

To sytuacja co najmniej dziwna, gdyż pytania do sądu różniły się od tych zadanych komornikowi. Było nawet pytanie o kontrolę pracy komornika ze strony sądu.

 

Komentarz

Komornik nie odpowiedział precyzyjnie na pytania, nie podał wszystkich istotnych informacji w sprawie (np. kiedy był termin opisu i oszacowania, kto odebrał w imieniu spółki zawiadomienia o czynnościach komornika). Nie wykazał także, że egzekucja nie uległa umorzeniu z mocy prawa.

Zgodnie z informacją sądu rejestrowego, 21.11.2012 r., w sprawie o sygn. WAXIV 30150/12/734, dane J. R. zostały wykreślone z Rejestru (wpis deklaratoryjny). Od tego czasu spółka nie ma zarządu, nie ma reprezentacji.

Komornik wszczął egzekucję z nieruchomości w 2013 roku, operat szacunkowy jest z 2014r., komornik zawiesił egzekucję w 2017r. W latach 2013-2017 nie było zarządu spółki oraz kuratora. Egzekucja nie powinna być w tym czasie umorzona z mocy prawa?

 

Postaram się to wyjaśnić.

 

Cdn.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY