MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

msRzecznika prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości poprosiliśmy o ocenę, co udało się osiągnąć dzięki Ustawie o komornikach sądowych z 2018r. (w zakresie jakości pracy komorników), a co wymaga jeszcze poprawy. Zapytaliśmy także, jakich działań lub zaniechań komorników najczęściej dotyczą skargi stron postępowania egzekucyjnego

 

Otrzymaliśmy takie wyjaśnienia:

Do głównych założeń ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych należało zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania godności dłużnika, poprawa efektywności nadzoru nad działalnością komorników oraz podniesienie poziomu ich wykształcenia. Efektem zmian miało być również równomierne rozłożenie wpływu spraw egzekucyjnych do kancelarii, gdyż wcześniej kilkanaście kancelarii stworzyło monopol na niektóre kategorie spraw. Po 1,5 roku obowiązywania ustawy można stwierdzić, że większość jej celów udało się osiągnąć.

 

Komornik został zobowiązany do osobistego prowadzenia czynności terenowych i bieżącego nadzorowania pracy podległego mu personelu, a czynności, które zleca asesorom, mają służyć przygotowaniu ich do zawodu. Nowe regulacje zwiększyły nadzór nad komornikami sądowymi.

 

Dzięki nowej regulacji mamy najwyższą liczbę komorników sądowych w historii: 1950 na 20 lipca 2020 r., co oznacza stały wzrost. Na koniec 2017 r. było 1606 komorników; na koniec 2018 – 1716, a na koniec 2019 r. – 1892. W 2013 r. komorników było około 1 000. W 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości wpłynęły 123 wnioski o powołanie na stanowisko komornika sądowego, a w 2020 r. (do 30 czerwca br.) 71 wniosków.

 

Każdy prezes sądu rejonowego, który stał się przełożonym służbowym komornika sądowego posiada uprawnienie do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska (dotychczas prezes sądu rejonowego nie miał prawa wnioskować o odwołanie komornika ze stanowiska).

W 2020 r. Minister Sprawiedliwości nie odwołał żadnego (stan na dzień: 20 lipca 2020 r.), a w 2019 r. zaledwie 2. W 2018 r. również nie odwołano żadnego komornika a w 2017 r. tylko 2. Wynika to z faktu, że postępowanie administracyjne w przedmiocie odwołania komornika sądowego jest długotrwałe i wymaga zebrania i przeanalizowania szeregu dowodów.

 

Kancelarie komornicze są poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery, jak poprzednio. Kontroli finansowej dokonuje również pracownik właściwego urzędu skarbowego. Niezależnie od kontroli okresowych, prezesi sądów rejonowych, jak też Minister Sprawiedliwości, może inicjować kontrole ad hoc również z udziałem biegłego rewidenta.

 

Jeżeli chodzi o pozostałe zawieszenia, w 2019 r. zawieszono 18 komorników, a w 2020 r. 5 (stan na 20 lipca br.). W czasie obowiązywania poprzedniego stanu prawnego, w 2018 r. zawieszonych zostało 23, a w 2017 r. 18 komorników.

 

Skargi stron postępowania egzekucyjnego dotyczą przede wszystkim naruszeń prawa przez komornika sądowego i przewlekłości postępowania egzekucyjnego. Na mocy nowych przepisów skonstruowano formularz wniosku o wszczęcie egzekucji i skargi na czynności komornika, gdyż większość takich skarg nie była uwzględniana przez sądy z powodu uchybień formalnych. Dodatkowo dłużnicy „z urzędu” otrzymują pouczenia o przysługujących im środkach prawnych. Ponadto wprowadzono instytucję skargi na przewlekłość postępowania dyscyplinarnego oraz termin na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

 

 

 

JS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY