MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 maja 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

crusader 3973726 960 720Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 17 sierpnia 2015 roku w sprawie o zapłatę z powództwa spółki Magellan S.A. przeciwko Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus w Warszawie

 

21 sierpnia 2013 roku pomiędzy Medcore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako „Dostawcą” a Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi jako „Finansującym” doszło do zawarcia umowy konsorcjum, która ustalała zasady współpracy stron w związku z ogłoszeniem przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie postępowania przetargowego na administrowanie oprogramowaniem, bazami danych i serwerami na potrzeby szpitala. Konsorcjum wygrało przetarg.

Następnie Medcore poinformowała szpital, że jedynym zobowiązanym i uprawnionym podmiotem do dysponowania i zarządzania wierzytelnościami, jakie przysługują konsorcjum, jest Magellan SA.

 

Pozwem z 30 lipca 2014 roku spółka Magellan wniosła o orzeczenie zapłaty przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie kwoty 42 936,44 złotych wraz z ustawowymi odsetkami. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zasądził na rzecz spółki żądaną od szpitala kwotę.

Pozwany szpital skutecznie wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty oraz o rozpoznanie sprawy przez właściwy sąd tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

 

Orzeczenie warszawskiego sądu

17 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał wyrok, na podstawie którego zasądził od szpitala na rzecz spółki kwotę 21 464, 22 złotych wraz z odsetkami, w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

 

W ocenie sądu, w świetle ustalonych okoliczności faktycznych, roszczenie Magellan S.A. zasługiwało na uwzględnienie w części. Sąd doszedł bowiem do przekonania, że Magellan S.A. była stroną umowy ze szpitalem jako członek konsorcjum, w związku z tym dochodziła pierwotnie nabytego roszczenia. Sąd, kierując się przepisami prawa, zasądził połowę dochodzonej kwoty.

 

Apelacje od tego wyroku złożyły obydwie strony. Ostatecznie postępowanie odwoławcze zostało umorzone 5 lipca 2017 roku, albowiem po uprzednim zawnioskowaniu przez strony o zawieszenie, żadna ze stron nie wniosła o jego podjęcie w ciągu roku od daty zawieszenia. Tym samym wyrok z dnia 17 sierpnia 2015 roku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie stał się prawomocny.

 

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od orzeczenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zarzucając mu rażące naruszenie przepisów postępowania cywilnego oraz prawa materialnego.

W ocenie Prokuratora Generalnego sąd na skutek niewystraczająco dogłębnego rozważenia ustalonych okoliczności faktycznych i niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, niezasadnie zasądził od Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie na rzecz Magellan S.A. w Łodzi kwotę 21 464, 22 złotych wraz z odsetkami.

 

Jak wskazano w skardze dla prawidłowej, prawnej oceny niniejszej sprawy decydujące znaczenie ma treść art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej. Artykuł ten, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. o sygn. SK 33/15, został uznany za zgodny z art. 31 ust. 1 i 2 zdanie drugie w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten stanowi, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot go tworzący.

Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Naruszenie tego przepisu skutkuje nieważnością czynności prawnej.

 

W analizowanej sprawie, umowa konsorcjum zawarta pomiędzy spółkami Medcore i Magellan nie przewidywała wspólnego wykonania usługi wobec szpitala przez obydwu członków konsorcjum. Strony zatem od początku zakładały, iż szpital nie będzie realizował terminowo swoich obowiązków i wyraźnie zaznaczyły, że wyłącznym wierzycielem szpitala będzie „Finansujący”. Konsorcjum miało zatem charakter wyłącznie finansowy. Wykorzystując konstrukcję konsorcjum, strony zawierając umowę z dnia 4 września 2013 roku jako uprawnionego do zapłaty za świadczone usługi informatyczne wskazały podmiot trzeci, inny niż usługodawca. W ten sposób doszło do zmiany wierzyciela szpitala.

 

Zważywszy, że dokonana zmiana wierzyciela nie została objęta wymaganą w świetle art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej zgodą podmiotu tworzącego pozwany szpital, czynności prawne prowadzące do tej zmiany są nieważne z mocy art. 54 ust. 6 ustawy. W efekcie brak jest podstawy prawnej roszczeń wysuwanych w tej sprawie przez spółkę Magellan przeciwko pozwanemu szpitalowi.

 

Dlatego też Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu sądowi.

 

 

Powyższa skarga to tylko jeden z przykładów walki prokuratury z nielegalnym handlem długami szpitalnymi. Na konieczność podejmowania takich działań już w 2016 roku wskazał Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Ponadto z jego inicjatywy, na przełomie 2016/2017 roku podjęta została w tym przedmiocie współpraca z Ministerstwem Zdrowia.

 

W prokuraturach w całym kraju podjęto szeroko zakrojone działania mające na celu ustalenie, czy i na jakich obszarach występuje problem tzw. nielegalnego obrotu wierzytelnościami zadłużonych placówek państwowej służby zdrowia. W efekcie prokuratorzy podjęli działania w 16, a uczestniczyli w 15 sprawach sądowych, w tym z obszaru Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oraz w Warszawie. Dwa postępowania toczą się jeszcze przed warszawskimi sądami. W prawomocnie zakończonych sprawach sądy podzieliły stanowisko prokuratora co do oddalenia powództwa o zapłatę przeciwko szpitalom.

 

W ramach swojego udziału w postępowaniach sądowych prokuratorzy wnosili o oddalenie powództwa przed sądem pierwszej instancji, a w przypadku zaskarżenia przez powoda orzeczenia nieuwzględniającego jego powództwa – uczestnicząc w rozprawach apelacyjnych wnosili o oddalenie apelacji strony powodowej.

 

Jak ustalono, przy udziale prokuratora udało się ochronić zadłużone placówki państwowej służby zdrowia przed nieuzasadnionymi roszczeniami firm windykacyjnych na ogólną kwotę blisko półtora miliona złotych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY