MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 20 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

thief 3937676 340Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Estonii - Svenowi S. oraz przeciwko 9 innym współdziałającym z nim osobom. Są oni oskarżeni m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi tytułami wykonawczymi w postaci wyroków Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Binar z siedzibą w Warszawie i wyłudzenie ponad 23 milionów złotych ze spółek handlowych

 

Fałszywa klauzula wykonalności

W lutym 2015 roku spółce Petro Invest Plus S.A. doręczone zostało postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu o nadaniu klauzuli wykonalności orzeczeniu Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Binar z siedzibą w Warszawie. Czynności egzekucyjne na tej podstawie podejmował komornik przy Sądzie Rejonowym w Śremie. Wierzycielem miała być estońska spółka o nazwie Andvens lnvest OU z siedzibą w Tallinie, z którą Petro Invest Plus S.A. nigdy nie wchodziła w kooperację.

 

Wyroki Sadów Arbitrażowych

W pierwszym kwartale 2015 roku na terenie kraju, odnotowano szereg podobnych spraw zgłaszanych przez przedstawicieli różnych spółek, a dotyczących dokonania lub usiłowaniu dokonania na ich szkodę przestępstw związanych z przejęciem środków pieniężnych w wyniku skierowania do komorników tytułów wykonawczych w postaci wyroków Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Binar z siedzibą w Warszawie albo Niezależnego Sądu Arbitrażowego w Rydze.

Na tej podstawie inicjowano postępowania egzekucyjne, w których wierzycielami były praktycznie zawsze te same powtarzające się trzy spółki estońskie. W toku postępowania ustalono, że były one kontrolowane przez tą samą osobę – obywatela Estonii Svena S., do którego należał również Sąd Arbitrażowy Binar z siedzibą w Warszawie.

 

Wyłudzili ponad 23 miliony złotych z 11 spółek

Prokuratorzy ustalili, iż sprawcy w okresie od grudnia 2013 roku do września 2016 roku podejmowali działania wobec 57 zarejestrowanych w różnych częściach kraju spółek, których głównym przedmiotem działalności był przeważnie obrót produktami paliwowymi lub elektroniką.

 

Oskarżeni skierowali za pośrednictwem wybranych kancelarii komorniczych (lub dopiero zamierzali skierować) do wykonania w drodze egzekucji, tytuły wykonawcze w postaci fikcyjnych, podrobionych wyroków sądów polubownych – Stałego Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego BINAR z siedzibą w Warszawie oraz Niezależnego Sądu Arbitrażowego w Rydze dotyczących nieistniejących w rzeczywistości wierzytelności.

 

Działaniom tym towarzyszyły zabiegi mające na celu ukrycie osiągniętych tą drogą dochodów, do czego wykorzystywano m.in. spółkę zarejestrowaną na terenie Finlandii oraz kontrolowany przez jednego z oskarżonych, podmiot krajowy mający status instytucji płatniczej w rozumieniu prawa bankowego. Łącznie w wyniku tych działań dwóch głównych pomysłodawców tego procederu – obywatel Estonii Sven S. oraz Gerard M., zdołało wyprowadzić w okresie od 5 sierpnia 2014 r. do końca lutego 2015 r., kwotę w łącznej wysokości ponad 23 miliony złotych z 11 spółek.

 

Kierowali wnioski do komornika

Sprawcy przed skierowaniem wniosku do wybranego komornika – na podstawie podrobionych dokumentów – w tym podrobionej umowy o zapis na sąd polubowny, uzyskiwali z właściwego sądu okręgowego postanowienie o uznaniu wyroku sądu arbitrażowego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Dokument ten przesyłany był następnie do kancelarii komorniczej w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po czym środki uzyskane w wyniku działań komorniczych przesyłano na wskazane komornikowi rachunki należące do spółki – instytucji płatniczej, kontrolowanej przez jednego ze sprawców skąd wypłacano je w gotówce. Następnie środki te przekazywano na rachunek spółki zarejestrowanej w Helsinkach na żonę drugiego z głównych oskarżonych.

 

Dokonywali zastawu rejestrowego

Sprawcy stosowali mechanizm mający na celu wyprzedzenie działań egzekucyjnych organów skarbowych. Polegał on na podejmowaniu działań blokujących organom podatkowym możliwość przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i rozdysponowania wcześniej zabezpieczonych kwot na poczet należnych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług, poprzez uruchomienie egzekucji komorniczej na rzecz rzekomych wierzycieli – spółek estońskich.

 

Sprawcy w większości wypadków „zabezpieczali” dodatkowo swoje wierzytelności poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej, które miały pierwszeństwo w egzekucji. Po dokonaniu wpisu w rejestrze zastawów przekazywano następnie komornikom, jako tytuł wykonawczy, wyrok sądu arbitrażowego wraz z postanowieniem sądu powszechnego o nadaniu klauzuli wykonalności.

 

Następnie zamrożone na rachunkach poszczególnych spółek środki pieniężne były wypłacane (bez informowania o tym organów skarbowych) komornikom sądów powszechnych dysponujących wykonalnym już tytułem egzekucyjnym w postaci np. wskazanych wyroków sądów polubownych. Lukę tą w części zlikwidowała dopiero zmiana art. 773 k.p.c. jaka miała miejsce w z dniem 8.09.2016 r. a więc już po zakończeniu przez sprawców swojej działalności.

 

Wirtualne biura

Prokuratorzy ustalili także, że rzekomi estońscy wierzyciele we wszelkiej korespondencji kierowanej do polskich sądów lub komorników podawali jako adresy do korespondencji siedziby biur wirtualnych (zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku), które w rzeczywistości należały do tej samej międzynarodowej sieci i w praktyce świadczyły wyłącznie usługi związane z udostępnianiem adresów dla doręczeń w atrakcyjnych lokalizacjach kojarzonych zazwyczaj z centrami biznesowymi.

 

Usługi te polegały w rzeczywistości jedynie na przekierowywaniu nadchodzącej dla tych pomiotów korespondencji poprzez jej skanowanie i wysyłanie przez personel tych biur na podane adresy mailowe. Inną formą świadczonej usługi było także wysyłanie korespondencji w imieniu estońskich podmiotów m.in. do wskazanych kancelarii komorniczych, na podstawie poleceń jakie usługobiorca przekazywał do biura wirtualnego drogą mailową. W praktyce umożliwiało to sprawcom odbiór i wysyłanie znacznej ilości korespondencji bez osobistego angażowania się lub narażania na zatrzymanie przez organy ścigania oraz na korzystanie przez jedną osobę z wielu lokalizacji i kierowanie wieloma usługobiorcami jednocześnie.

 

Ponadto sprawcy w celu uwiarygodnienia działalności Sądu Arbitrażowego Binar, założyli na terenie Estonii, za pośrednictwem jednego z lokalnych providerów internetowych stronę internetową dla Sądu Binar, na której dostępny był m.in. regulamin tego sądu w polskiej wersji językowej. Domena o nazwie binararbitration.pl zarejestrowana została za pośrednictwem providera internetowego mającego siedzibę w Estonii.

 

Zakres zarzutów

W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego dokonano zatrzymania trzech głównych oskarżonych oraz siedmiu innych wspomagających ich osób (w tym jednej osoby na terenie Estonii). Wśród oskarżonych znalazła się m.in. osoba zatrudniona w jednym z banków, od której główni sprawcy uzyskiwali informacje na temat spółek, które mogły być przedmiotem podejmowanych przez nich działań. W kręgu ich zainteresowania pozostawały bowiem wyłącznie podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu produktami wrażliwymi – to jest paliwami lub elektroniką, wobec których stosowne były przez administrację skarbową środki zabezpieczające wykonanie decyzji podatkowych z uwagi na stwierdzone u nich zaległości podatkowe.

 

Gwarantowało to w wielu przypadkach, iż podmioty te, mimo utraty środków finansowych, z uwagi na zaangażowanie w zorganizowaną (podatkową) działalność przestępczą nie będą składały organom ścigania żadnych zawiadomień.

 

Jednym z oskarżonych jest radca prawny, którego główni sprawcy zaangażowali do pomocy w sprawach wymagających fachowej wiedzy prawniczej lub do opracowywania bardziej skomplikowanych pism procesowych, wykorzystywanych np. w zainicjowanych przez nich postępowaniach upadłościowych.

 

Oskarżonym zarzuca się popełnienie przestępstw m.in. z art. 286 par. 1 kodeksu karnego. w zw. z art. 294 par. 1 k.k. i z art. 270 par. 1 k.k. oraz o czyny z art. 299 par. 1 k.k.

Prokuratorzy zabezpieczyli na poczet grożących oskarżonym kar i roszczeń o charakterze majątkowym m.in. 5 wartościowych samochodów oraz 10 atrakcyjnych nieruchomości położonych na terenie Warszawy.

 

Międzynarodowy charakter postępowania

Postępowanie od początku miało charakter międzynarodowy albowiem w sprawie występowali cudzoziemcy na stałe zamieszkali poza terytorium RP, a część czynów dotyczących etapu prania brudnych pieniędzy pochodzących z odnotowanych oszustw miała miejsce na terenie Estonii i Finlandii. Z uwagi na konieczność zrealizowania znacznej liczby czynności dowodowych na terenie Estonii doszło m.in. do nawiązania ścisłej współpracy z Prokuraturą Generalną Republiki Estonii oraz z organami ścigania Finlandii, które przekazały istotne dla sprawy materiały dowodowe.

Oskarżonym za oszustwa co do mienia w znacznych rozmiarach grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY