MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Wiesław Gaczyński z Bytomia 26 września 2017r. dokonał czynność - opis i oszacowanie nieruchomości (mieszkania) pana Tadeusza. W pouczeniu protokołu opisu i oszacowania napisał, że czynność opisu i oszacowania "podlega zaskarżeniu w terminie 14 dni od daty jego ukończenia do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności"

 

Pan Tadeusz pismem z dnia 7 października taką skargę sporządził i wysłał ją do komornika przed upływem 14 dni. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bytomiu jego skarga została jednak odrzucona.

Sędzia Aleksandra Kasza-Grabowska stanęła na stanowisku, że skarga powinna być wysłana do sądu, a nie do komornika, gdyż sprawa egzekucyjna została wszczęta przed nowelizacją kpc. Nowelizacja zakłada, że dla postępowań wszczętych po nowelizacji skargi na czynności komornika przesyła się do komornika.

 

- Opis i oszacowanie miał miejsce w dniu 26 września 2017 roku, wobec czego termin na złożenie skargi upłynął w dniu 10 października 2017r. Tymczasem skarga została przesłana przez komornika do tut. sądu w dniu 13 października 2017r. W ocenie sądu, jeśli skarga na czynność komornika została wniesiona do niewłaściwego sądu, to termin jej wniesienia liczony jest od chwili nadania przesyłki przez organ niewłaściwy do organu właściwego - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Jednak inna kwestia w tym postanowieniu przykuła moją uwagę. Pan Tadeusz bowiem w skardze złożył wniosek o wystąpienie przez sąd do organizacji zawodowej rzeczoznawców celem wydania opinii o operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego. Jak wykazał czytelnik (poprzez kilkadziesiąt transakcji mieszkaniami - dane z geodezji), ceny mieszkań są inne, niż wynika to z wyceny.

 

Sędzia Aleksandra Kasza-Grabowska ten wniosek zostawiła bez rozpatrzenia, gdyż w jej ocenie, to pan Tadeusz sam powinien wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców o taką ocenę.

 

Problem chyba w tym, iż zgodnie art. 157 punkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

 

Postanowienie bytomskiego sądu zostało zaskarżone przez czytelnika. Postanowieniem z 16 sierpnia br. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił jednak to zażalenie. W uzasadnieniu sąd odwoławczy w kwestii błędnego pouczenia komornika napisał między innymi: "Sama treść pouczenia sugeruje, że to właśnie komornik był właściwy do rozpoznania skargi; prawidłowo skonstruowana skarga powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowana; skarga dłużnika była wprost kierowana do komornika, jako organu właściwego do rozpoznania skargi, co było błędem z uwagi na brzmienie art. 950 kpc w zw. z art. 767 par. 1 kpc".

 

Tym rozstrzygnięciem SO czytelnik jest zbulwersowany. Sąd bowiem przyznał, że pouczenie było błędne, ale to i tak jest jego wina, że postąpił zgodnie z nim. Czytelnik chce, by redakcja zajęła się tą sprawą. Poprosił także o wyjaśnienie sprawy oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY