MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 15 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Jeden z sądów rejonowych wystąpił do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Operat został sporządzony przez biegłego powołanego przez komornika sądowego. Komornik prowadzi bowiem licytację nieruchomości czytelnika

 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, w przypadku, gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd. Operat szacunkowy został wykonany przez biegłą z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, dlatego sąd rozpatrując skargę na opis i oszacowanie zdecydował się o wystąpienie o ocenę do PFSRM. Są poważne wątpliwości, co do prawidłowości tego operatu.

 

I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, kto został wyznaczony do oceny. PFSRM wyznaczyła bowiem rzeczoznawcę z listy biegłych... Sądu Okręgowego w Łodzi. Czytelnik tym faktem jest zdumiony.

 

My także, gdyż dla takich ocen wyznacza się rzeczoznawców z odległych miast, a nie z tego samego i w dodatku z listy biegłych tego samego sądu okręgowego.

 

Sprawą się zajmę.

 

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Art. 157. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:


1) organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;
2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.


3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY