MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

lightning 1158027 340INTERWENCJA

Małżonkowie Z. z Tarnowskich Gór poręczyli pewnej spółce spłatę kredytu, ustanawiając hipotekę na swojej nieruchomości (dom jednorodzinny). Spółka kredytu nie spłaciła, bank wystąpił do komornika z wnioskiem o licytację budynku małżonków Z. Egzekucja jest w toku

 

Spółka ma też majątek. Jest to nieruchomość położona koło Tarnowskich Gór. Na działce o pow. ponad 3400 m2 znajduje się olbrzymi budynek w stanie surowym. W 2010 roku nieruchomość została wyceniona przez biegłego na 1.445.600 zł. Bank wystąpił także z wnioskiem o licytację tej nieruchomości. W 2014 roku biegły na zlecenie komornika wycenił tę nieruchomość. Wyszła mu wartość aż trzykrotnie mniejsza niż wycena z 2010r. - tylko 456.600 zł.

 

Do licytacji nie doszło, gdyż postanowieniem z 26 lipca 2017r. Adamski zawiesił prowadzone postępowanie przeciwko spółce z uwagi na brak organów powołanych do jej reprezentacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 25 listopada 2014r., kuratorem spółki została ustanowiona adwokat Anna Boruc-Jaworska. Nie może ona jednak reprezentować spółki w sprawach egzekucyjnych.

 

Dziewięć lat bez zarządu

Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie przysłała nam obszerne wyjaśnienia dotyczące spółki. Okazuje się, że spółka od końca 2010 roku nie ma zarządu. Powstała poważna wątpliwość, czy w takiej sytuacji egzekucja mogła być w ogóle wszczęta, albo, czy nie powinna być już dawno temu umorzona. Czekamy na stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz komornika sądowego Adamskiego. Komornik przesłał już co prawda wyjaśnienia, jednak po otrzymaniu wyjaśnień sądu rejestrowego, komornikowi zadaliśmy dodatkowe pytania.

Co istotne, komornik poinformował nas, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 10.07.2019r. został powołany kurator spółki do sprawy egzekucyjnej. Został nim radca prawny Wojciech Tobor.

 

Odpowiedź sądu rejestrowego (KRS):

Spółka "E..." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada zarządu od dnia 26.11.2010 r., kiedy to wydano postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. X Gzd 61/10, na mocy którego ówczesny jedyny członek zarządu J.R. został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres 5 (pięciu) lat.

Wpisem nr 5 z dnia 21.11.2012 r., w sprawie o sygn. WAXIV 30150/12/734, dane J. R. zostały wykreślone z Rejestru (wpis deklaratoryjny).

W postępowaniu o sygn. WAXII 68885/14/004 Sąd stwierdził brak organu reprezentacji w ww. spółce i na wniosek ustanowił 24.11.2014 r. kuratora dla "E..." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kurator ten został ujawniony w Rejestrze. Zgodnie z zakresem kompetencji określonym kuratorowi powinien on postarać się o powołanie organów spółki, a w razie potrzeby o likwidację spółki.

W związku z powyższym kurator ten nie może ważnie reprezentować "E..." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawach egzekucyjnych.

Zgodnie z aktami rejestrowymi ww. spółka nadal nie posiada zarządu.

 

Zgodnie z art. 69 § 1 kpc Sąd orzekający, na wniosek strony przeciwnej, ustanawia kuratora dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, dla strony będącej osobą prawną, gdy w jej organie zachodzą braki uniemożliwiające jej reprezentację, albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 64 § 2, gdy brak jest osób uprawnionych do jej reprezentowania [...].

Zgodnie z § 2 Sąd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rejestrowy o ustanowieniu kuratora dla strony wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z § 3 - Kurator ustanowiony na podstawie § 1 jest umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą, a zgodnie z § 4 - po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 603 § 5, sąd orzekający odwołuje kuratora ustanowionego na podstawie § 1. W miejsce odwołanego kuratora wstępuje kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego. Czynności odwołanego kuratora pozostają w mocy.

 

Z kolei zgodnie z art. 603 § 5 kpc, jeżeli dla osoby prawnej ustanowiono wcześniej kuratora, o którym mowa w art. 69 § 1, sąd rejestrowy zawiadamia właściwy sąd o ustanowieniu kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że właściwy sąd rejestrowy dowiaduje się o ustanowieniu kuratora (tzw. procesowego) dla danego podmiotu z zawiadomienia właściwego sądu, o którym mowa w art. 69 kpc. Wtedy z urzędu zamieszcza wzmiankę o jego ustanowieniu. Sąd rejestrowy po powołaniu przez siebie kuratora z art. 42 kodeksu cywilnego zawiadamia z kolei właściwy sąd procesowy, który wcześniej ustanowił „kuratora procesowego".

Należy przy tym pamiętać, że wpis wzmianki o ustanowieniu kuratora ma charakter deklaratoryjny (sam wpis nie tworzy prawa).

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło zawiadomienie do sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

Jeśli przeciwko danemu podmiotowi toczy się wiele postępowań procesowych, może być dla danego podmiotu ustanowionych wielu kuratorów (każdy odrębnie dla danego postępowania). Jeśli dla danego podmiotu ustanowiono i kuratora „procesowego" i kuratora z art. 42 kc, przejściowo może także istnieć stan funkcjonowania kilku kuratorów - do czasu powiadomienia właściwych sądów (art. 603 § 5 kpc). Należy pamiętać, że zgodnie z art. 69 § 4 kpc zdanie ostatnie - czynności odwołanego kuratora pozostają w mocy.

 

Cdn.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY