MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 4 października 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 684509 960 720 copyNieobowiązujący już przepis specustawy covidowej nie dotyczył wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – orzekł NSA 27 marca 2023 r. (sygn. I FPS 2/22)

 

11 października 2022 r. NSA - rozpatrując skargę kasacyjną obywatela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 2545/21) - przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawne:

1. Czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r. dotyczy również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego?


2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej zagadnienia nr 1, czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 powinien być interpretowany w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji ochronny charakter wskazanych w nim terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce jedynie na korzyść podatników?

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie przez NSA uchwały:

art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r. dotyczy również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego i powinien być interpretowany w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji ochronny charakter wskazanych w nim terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce jedynie na korzyść podatników.

 

27 marca 2023 r. NSA w składzie siedmiu sędziów wydał ważną dla podatników uchwałę w aspekcie wpływu przepisów ustawy covidowej na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W sprawie zgłosił udział Rzecznik Praw Obywatelskich, a ponadto Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

NSA stwierdził, że nieobowiązujący już przepis specustawy covidowej (tj. art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej) nie dotyczył wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

Stanowisko to jest korzystne dla podatników, w których sprawach organy próbowały wydłużyć bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak też było w sprawie obywatela, na kanwie której sformułowano zagadnienie prawne.

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA zwrócił uwagę na kwestię rozgraniczenia materialnego prawa administracyjnego i materialnego prawa podatkowego, podkreślając, że nie jest to zagadnienie ani proste, ani oczywiste.

NSA odwołał się do koncepcji przewidującej odrębność prawa podatkowego od prawa administracyjnego, akcentując jego autonomiczny charakter.

 

Zdaniem NSA doktrynalny spór co do relacji pomiędzy prawem podatkowym a prawem administracyjnym powinien zostać rozstrzygnięty w oparciu o zasadę "in dubio pro tributario", wynikającą z art. 2a Ordynacji podatkowej, a więc na korzyść podatnika. Argumentacja ta jest zbieżna ze stanowiskiem prezentowanym przez RPO, który postulował zastosowanie tej zasady.

 

Ponadto NSA tłumaczył, że z racji tego, iż ustawodawca nie odwołał się w przepisie specustawy covidowej do pojęcia „prawa podatkowego”, to nie można tej okoliczności dopowiadać interpretatorowi. Zatem powstała wątpliwość nie może być wykładana na niekorzyść podatnika.

 

Za niedopuszczalne uznano więc praktyki polegające na przedłużaniu podatnikowi biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Co istotne, NSA podkreślił, że z uwagi na to, że mamy do czynienia z uchwałą w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej, jej treść została zawężona wyłącznie do art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej, a więc do kwestii przedawnienia.

 

Uchwała zapadła jednomyślnie. Nie ma jeszcze jej pisemnego uzasadn

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY