MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie uszczuplenia lub udaremnienia zaspokojenia ponad 50 wierzycieli jednej ze spółek poprzez zbycie należących do niej nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego innej nieruchomości

 

W toku śledztwa ustalono, że prezes zarządu tej spółki oraz pracownik, który zajmował się jej sprawami majątkowymi, 16 lipca 2015 roku zawarli umowy przeniesienia własności kilku nieruchomości o wartości łącznej wynoszącej ponad 88 milionów złotych na rzecz podmiotu z siedzibą znajdującą się na Gibraltarze. Tymczasem spółka posiadała zadłużenie u szeregu wierzycieli na kwotę ponad 45 milionów zł, a sądy wydały wiele orzeczeń zobowiązujących ją do zapłaty wymaganych należności.

 

Zarzuty

Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty popełnienia przestępstw uszczuplenia lub udaremniania zaspokojenia wierzycieli. Czyny ten kwalifikowane są z art. 300 par. 2 kk i 308 (w stosunku do osoby zajmującej się sprawami majątkowymi spółki). Grozi za nie kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 100 tysięcy zł i 75 tysięcy zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

 

 

 

 Art. 300. § 1. Kodeksu karnego: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY