MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości – pismo Wioletty Olszewskiej z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

 

W odpowiedzi na pytania, uprzejmie informuję, że egzekucja z rent, emerytur oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego prowadzona jest według przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę.

Postępowanie to komornik prowadzi na podstawie art. 880 i kolejnych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 298 z późń. zm.) dalej k.p.c.

Komornik po dokonaniu zajęcia renty lub emerytury zawiadamia dłużnika, że nie może on odbierać świadczenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim z żaden inny sposób – do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu (art. 881 k.p.c.). Stosownie do treści art. 833 § 4 k.p.c. świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Wysokość kwot wolnych od egzekucji normuje art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zmianami ), zgodnie z którym emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia.

Analogicznie do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przyjmuje się jednak, że wyżej wskazana ochrona rent i emerytur odnosi do świadczeń niepodjętych przez uprawnionego. Według tej koncepcji ograniczenia egzekucji wynikające z art. 833 k.p.c. nie dotyczą świadczeń już podjętych przez dłużnika lub też wypłaconych przez zakład ubezpieczeń na rachunek bankowy wskazany przez dłużnika. Wypłacone przez zakład ubezpieczeń środki pieniężne i przekazane na rachunek bankowy podlegają dalszej egzekucji z rachunku bankowego, o ile taki wniosek złoży wierzyciel.

W takim przypadku postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego jest prowadzone na podstawie art. 889 i kolejnych k.p.c. Kwota wolna od zajęcia została określona w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późń. zm.) dalej pr. bank., zgodnie z którym wkłady oszczędnościowe jednej osoby fizycznej złożone w banku na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, czy na rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Zwolnienie z egzekucji wynikające z art. 54 ust. 1 pr. bank. ma charakter jednorazowy. Oznacza to, iż znajduje zastosowanie tylko raz w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z rachunku bankowego i po wykorzystaniu przez dłużnika środków w wysokości określonej w art. 54 ust. 1 pr. bank. kolejne środki, które wpływają na rachunek bankowy dłużnika podlegają zajęciu w całości.

Resumując należy wskazać, że w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie powyżej opisanym, zarówno z renty i emerytury lub z zasiłków z ubezpieczenia społecznego jak i z rachunku bankowego.

Podkreślić jednak należy, że Minister Sprawiedliwości w zakresie przysługujących mu kompetencji nie jest właściwe do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa.

Natomiast prawidłowość czynności egzekucyjnych może być badana i weryfikowana wyłącznie przez sądy w trybie nadzoru judykacyjnego. Tylko sąd władny jest uchylać lub zmieniać czynności egzekucyjne sądów i komorników. Środki prawne inicjujące nadzór judykacyjny i właściwość sądów regulują przepisy k.p.c. Stosownie do treści art. 767 k.p.c. na czynności komornika (w tym dokonanie przez niego zajęcia ) przysługuje skarga do sądu rejonowego.

 

Pozdrawiam
Wioletta Olszewska
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY