MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 19 czerwca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

pgp logo

Warszawa, 2 stycznia 2014

 

Jak w kontekście art. 135 par. 2 kpc będzie teraz wyglądać doręczanie przesyłek na adres skrytki pocztowej?

 

Skrytki pocztowe są na Poczcie Polskiej. Czy fakt doręczenia przez PGP będzie miał miejsce w chwili dostarczenia przesyłki do urzędu pocztowego, w którym adresat ma skrytkę pocztową, czy w chwili odbioru tej przesyłki ze skrytki pocztowej?

W takiej sytuacji, kto dostarczy do nadawcy zwrotne poświadczenie odbioru? Jak przy tym wyglądać będą określone terminy do odbioru korespondencji?

 

Zgodnie z art. 66 ustawy dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, dalej jako: „Prawo pocztowe”) operator wyznaczony, którą to funkcję pełni w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku Poczta Polska S.A. (art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego) ma obowiązekzapewnić operatorom, w tym Polskiej Grupie Pocztowej S.A., a więc świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych dostęp do m.in. skrytek pocztowych.

 

Polska Grupa Pocztowa S.A. po uzyskaniu stosownych informacji dotyczących zakresu zainteresowania korzystaniem z opcji doręczania przesyłek w trybie art. 135 par 2 Kpc zawrze umowę z Pocztą Polską S.A. w trybie art. 66 Prawa pocztowego. Będą one podstawą do złożenia Wniosku o dostęp, który poprzedza zawarcie odpłatnej umowy z Pocztą Polską S.A. Informacje o zainteresowaniu wskazaniem miejsca do doręczeń w postaci skrytki pocztowej odbiorcy mogą składać bezpośrednio w PGP.

 

Zgodnie z Regulaminem zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do skrytek pocztowych operatora wyznaczonego mogą być doręczane nadane w sieci operatora pocztowego Polska Grupa Pocztowa S.A.: nierejestrowane przesyłki listowe (ekonomiczne, priorytetowe), zawiadomienia o nadejściu przesyłek rejestrowanych (ekonomicznych, priorytetowych), tj. np. przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, paczek pocztowych i paczek pocztowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz w przypadku złożenia przez zainteresowanego odbiorcę w trybie art. 37 ust. 4 Prawa pocztowego pisemnego wniosku w Polskiej Grupie Pocztowej S.A., przesyłki listowe rejestrowane, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesyłek rejestrowanych (za wyjątkiem listów poleconych bez zwrotnego potwierdzenia odbioru), tj. przesyłek listowych poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, paczek pocztowych i paczek pocztowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru operator pocztowy, zgodnie z obowiązującym prawem, ma możliwość doręczenia do skrytki pocztowej operatora wyznaczonego Zawiadomienia oraz Zawiadomienia powtórnego ze wskazaniem miejsca odbioru przesyłki w postaci najbliższej placówki pocztowej Polskiej Grupy Pocztowej S.A.

 

Doręczenie następuje z chwilą dostarczenia przez przedstawiciela Polskiej Grupy Pocztowej S.A. przesyłek listowych zwykłych oraz listowych poleconych (po złożeniu dyspozycji w trybie art. 37 ust. 4 Prawa pocztowego) do wskazanej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. na podstawie dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz umieszczeniu w skrytce pocztowej. W pozostałych przypadkach do skrytki pocztowej jest (analogicznie jak w przypadku przesyłek listowych wskazanych powyżej) dostarczane jedynie Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne, tj. tzw. awizo, z którym adresat udaje się do najbliższej i wskazanej w nim placówki Polskiej Grupy Pocztowej S.A. Zwrotne potwierdzenie odbioru dostarcza Nadawcy Polska Grupa Pocztowa S.A. Zasady korzystania za skrytek pocztowych są zdefiniowane regulaminie, do których to przestrzegania jest zobowiązany najemca skrytki. Terminy do odbioru awizowanej korespondencji regulują Kodeksy: cywilny, karny, administracyjny oraz rozporządzenia wykonawcze do nich. Operator pocztowy ma obowiązek ich dochowania.

 

PGP Kontakt

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY