MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 września 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił apelację Prokuratora Regionalnego w Krakowie w sprawie dotyczącej Fabryki Maszyn Rolniczych „Odlew”, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji

 

Prokurator zaskarżył decyzję sądu rejestrowego oddalającą jego skargę o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania rejestrowego, w wyniku którego Fabryka Maszyn Rolniczych „Odlew” została przekształcona ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś spółka jako spółka akcyjna została wykreślona z KRS-u.

Sąd Okręgowy w Krakowie podzielił zarzuty apelacyjne i argumentację prokuratora odnośnie interpretacji przepisu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jak wskazał w środku odwoławczym Prokurator Regionalny w Krakowie przepis ten daje podstawę do wznowienia postępowania rejestrowego „o wpis” na podstawie ogólnej regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego. Przedstawiona przez prokuratora argumentacja, która została podzielona także przez Prokuratorię Generalną RP, sprawiła, że sprawa przekształcenia Fabryki Maszyn Rolniczych „Odlew” S.A. w spółkę z o.o. na podstawie nieistniejących uchwał wejdzie ponownie na wokandę krakowskiego sądu rejestrowego.

 

Powyższe postępowanie jest ściśle związane z innym, aktualnie zwieszonym postępowaniem dotyczącym wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania o wpis ww. podmiotu jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS.

 

Żądania wysuwane przez reaktywowaną spółkę

Fabryka Maszyn Rolniczych „ODLEW” spółka z o.o. w Krakowie została reaktywowana na podstawie uchwały organów spółki z 9 września 1989 roku. Spółka w 2005 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie zaczęła kierować przeciwko Skarbowi Państwa roszczenia majątkowe związane z wydaniem aktów nacjonalizacyjnych.

 

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało, że osoby głosujące na walnym zgromadzeniu odbytym 9 września 1989 roku nie były akcjonariuszami spółki. Tym samym wszelkie czynności podejmowane przez nie na kolejnych zgromadzeniach, nie miały charakteru uchwał i nie miały mocy prawnej. Ponadto wszelkie czynności pozostałych organów spółki wybranych przez wadliwych akcjonariuszy, były objęte wadą prawną, a w konsekwencji należy je uznać za nieważne. Spółka Fabryka Maszyn Rolniczych „ODLEW” od samego początku nie posiadała prawidłowej reprezentacji i nie mogła podejmować skutecznych działań prawnych.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie 30 czerwca 2016 r. uwzględnił w całości powództwo Skarbu Państwa orzekając o nieistnieniu uchwał dotyczących powstania spółki. Podstawą faktyczną wydania omawianego wyroku było ustalenie, że walne zgromadzenie akcjonariuszy odbyte 9 września 1989 r. zostało zwołane z naruszeniem przepisów prawa, albowiem zarząd nie miał zdolności do zwołania zgromadzenia z uwagi na jego niekompletny skład.

 

Wniosek o wykreślenie spółki

Prokurator Regionalny w Krakowie wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie wpisu spółki do KRS-u. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 8 września 2018 roku, działając jako sąd rejestrowy, uwzględnił skargę Prokuratora Regionalnego w Krakowie o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania rejestrowego.

Sąd wznowił postępowanie rejestrowe zakończone prawomocnym postanowieniem z 28 lipca 2005 roku o wpisie przekształconej spółki Fabryki Maszyn Rolniczych „ODLEW” sp. z o.o. w Krakowie do KRS-u oraz uchylił zaskarżone przez prokuratora postanowienie i oddalił wniosek spółki o wpis. Decyzja sądu została zaskarżona przez spółkę. Postępowanie odwoławcze w tej sprawie zostało zawieszone. Prokuratura rozważa skierowanie wniosku o jego podjęcie.

 

Wszelkie działania podejmowane przez prokuraturę w sprawie Fabryki Maszyn Rolniczych „ODLEW” zmierzają do tego, by nieuprawnione osoby, które próbowały reaktywować spółkę, nie mogły odzyskać nieruchomości oraz wielomilionowych odszkodowań od Skarbu Państwa.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY