MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłożony przez ministra edukacji i nauki

 

Rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

 

Najważniejsze rozwiązania

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna.

Przewidziano elastyczność, jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów.

Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane:

wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;

dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);

wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

 

Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów zajęć zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez samorządy, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej https://strefa.ksdo.gov.pl/.

 

Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 187 mln zł nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia przepisów ustawy, natomiast realizacja zajęć wspomagających będzie miała miejsce po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

 

 

 

Kancelaria Premiera

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY