MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku z zapytaniami związanymi z zamieszczeniem na Liście ostrzeżeń publicznych KNF Domu Maklerskiego Pekao S.A., będącego wyodrębnioną jednostką organizacyjną Banku Polska Kasa Opieki S.A. Urząd KNF przypomina, że na mocy ustawy z dn. 23 października 2013 r. do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadzony został przepis art. 6b, w świetle którego KNF jest zobligowana do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw

 

Lista ostrzeżeń publicznych KNF jest wykazem podmiotów, w związku z działalnością których Urząd KNF przekazał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przystąpił do postępowania korzystając z uprawnień pokrzywdzonego.

 

Urząd KNF pragnie zwrócić uwagę, że zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach. W przypadku Domu Maklerskiego Pekao S.A. zawiadomienie dotyczyło wyłącznie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r.

 

Przedmiotowe zawiadomienie zostało skierowane do prokuratury w dniu 20 lipca 2016 r. po decyzji KNF z dnia 5 lipca 2016 r., w wyniku której nałożono na Bank Polska Kasa Opieki S.A. karę pieniężną w wysokości 125 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez wymaganego zezwolenia, w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r.

 

Należy także podkreślić, że wpis na Listę ostrzeżeń publicznych KNF jest dokonywany na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co nie jest równoznaczne z jego faktycznym popełnieniem. O tym, czy w istocie do czynu zabronionego doszło, rozstrzygają w ramach właściwej procedury inne organy państwa.

 

Urząd KNF zwraca także uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych nawet wówczas, gdy podmiot formalnie zadeklarował i faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności, która budzi wątpliwości co do zgodności z prawem.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: KNF

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY