MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sektor FinTech może spodziewać się regulacji prawnych na poziomie europejskim. Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS – związku organizacji działających na europejskim rynku kredytowym, uczestniczy w debacie europejskiej na ten temat, inspirowanej między innymi raportem Członkini Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego – Cory van Nieuwenhuizen, dotyczącym sektora FinTech oraz jego wpływu na przyszłość branży finansowej

 

Opracowany przez Corę van Nieuwenhuizen raport, podkreślający potencjał i znaczenie szybkiego rozwoju sektora FinTech dla wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki, definiuje branżę FinTech jako podmioty świadczące usługi finansowe, oparte na nowoczesnej technologii bądź oferujące rozwiązania technologiczne wspierające realizację usług na rynku finansowym. Raport został zaprezentowany podczas ostatniego posiedzenia European Retail Financial Forum (ERFF) z udziałem przedstawicieli organizacji EUROFINAS, której członkiem jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF).

 

Celem raportu jest zwiększenie świadomości na temat działalności sektora FinTech wśród przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, a także wskazanie możliwych środków w celu wsparcia innowacji finansowych i dalszego jej rozwoju. Według autorki raportu potrzebne jest utworzenie odpowiednich ram regulacyjnych, w ramach których miałyby poruszać się przedsiębiorstwa z sektora FinTech.

Tym samym autorka raportu apeluje do Komisji Europejskiej o stworzenie planu dla sektora FinTech, wspierającego ideę Unii Rynków Kapitałowych oraz Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej zdaniem istnieje potrzeba, by zarówno jeśli chodzi stanowienie prawa, jak i nadzór, wszystkie podmioty z sektora FinTech były oparte na tych samych zasadach, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej i typu technologii na której są oparte, ale w poszanowaniu zasady proporcjonalności.

 

– Pod wspólnym parasolem, jakim jest kategoria FinTech, działa ogrom podmiotów, jak np. firmy działające z wykorzystaniem Big Data, narzędzi typu „robo advice” czy systemów blockchain. Ich działalność przynosi wiele korzyści dla konsumentów i podmiotów działających na rynku, zarówno start-upów, jak i dużych graczy internetowych, a tym samym przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Dlatego sektor ten wymaga inwestycji i wsparcia w rozwoju. Niestety, Europa nie jest liderem jeśli chodzi o rozwiązania wspierające rozwój FinTech. Nasze wysiłki w tym kierunku muszą być zatem wzmocnione – podkreśliła w trakcie prezentacji raportu Cora van Nieuwenhuizen.

 

Choć raport nie zawiera konkretnych propozycji działań legislacyjnych dla sektora FinTech, poddaje jednak pod uwagę szereg zaleceń, np. dotyczących zastosowania wystandaryzowanych interfejsów programowania aplikacji (API), a także interoperacyjnego systemu e-identyfikacji w ramach systemów krajowych. Podkreślono w nim także rolę cyberbezpieczeństwa oraz właściwego przechowywania danych osobowych, przy czym – jak zauważono – istniejące już prawo w tym zakresie powinno tu znaleźć naturalne zastosowanie.

 

Obecna podczas prezentacji raportu, Delphine Leroy – Oficer ds. Bezpieczeństwa Dyrektoratu Generalnego ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych oraz przedstawicielka Zespołu ds. FinTech przy Komisji Europejskiej, podkreśliła już wykonane przez Komisję prace w ramach tzw. Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych oraz nowej Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSDII). Przypomniała, że obecnie Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi regulacjami, dotyczącymi standaryzacji i interoperacyjności systemów oraz sposobów finansowania innowacji. Podkreśliła też, że w zainteresowaniu Komisji pozostają nie tylko start-up’y, ale już istniejące podmioty z branży finansowej, stosujące nowoczesną technologię. Poinformowała także o planach dalszego dialogu Komisji z zainteresowanymi stronami w tym zakresie.

 

Inni uczestnicy posiedzenia European Retail Financial Forum podkreślali konieczność podjęcia przez ustawodawcę europejskiego i regulatorów działań, mających na celu zapewnienie właściwej ochrony interesów konsumentów przez przedsiębiorstwa sektora FinTech. Wskazywali też na fakt, że obecne regulacje nie sprzyjają działalności start-upów w sektorze FinTech. Jednocześnie podkreślali brak jednolitych dla całej UE wymogów regulacyjnych dla sektora, w tym w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z procedury należytej staranności (tzw. KYC – poznaj swojego klienta) oraz procedury na rzecz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

 

Powołanie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego specjalnego Zespołu roboczego KNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) może być uznane w kontekście debaty europejskiej na ten temat za krok we właściwą stronę. Jego praca może przynieść bardzo konkretne rozwiązania, sprzyjające rozwojowi tego sektora w Polsce. W pracach Zespołu uczestniczą także przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Eksperci KPF opracowali listę 18 barier natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.

 

– Z uwagi na coraz większą liczbę podmiotów z sektora FinTech, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, nasza organizacja jest wysoce zainteresowana wszelkimi rozwiązaniami prawnymi, wpływającymi na rozwój przedsiębiorstw działających w oparciu o nowoczesne technologie – podsumowuje Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, nadzorujący prace Komisji Stałej KPF ds. Sektora FinTech. – Proaktywna rola KPF jako Członka EUROFINAS – europejskiej federacji związków przedsiębiorstw finansowych, jest w procesie tworzenia nowych regulacji dla sektora FinTech ogromna.

 

Kwestie regulacyjne, aktualne w dyskusji o rozwoju sektora FinTech w Europie, także w Polsce, będą ważnym, merytorycznym elementem programu Kongresu Sektora FinTech, organizowanego przez KPF, który odbędzie się 28 marca 2017 roku w Warszawie.

 

 

 

LS

KPF

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY