MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 8 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Analizując skargi obywateli objętych obowiązkiem odbycia kwarantanny granicznej w związku z przyjazdem do Polski, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie stosują niezgodną z prawem praktykę polegającą na załatwianiu wniosków obywateli o zwolnienie z tej kwarantanny w innej formie niż decyzja administracyjna (zwykłym pismem)

 

RPO zwrócił się do Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego o podjęcie stosownych działań. Niestety, wystąpienia przekazano „zgodnie z właściwością” do państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, którzy - wbrew obowiązującym przepisom prawa - potraktowali je jako skargi złożone w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W tej sytuacji Rzecznik skierował wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego. Wskazał, że działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoruje właśnie GIS. Przekazanie zaś wniosków Rzecznika o podjęcie działań nadzorczych do innych organów inspekcji sanitarnej było zatem działaniem sprzecznym z prawem, bowiem inspektorzy wojewódzcy nie posiadają uprawnień nadzorczych. Dlatego RPO poprosił GIS o ponowne zbadanie sprawy.

 

Główny Inspektor Sanitarny odpisał, że obecnie priorytetowymi zadaniami pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej są czynności ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, planowane działania o charakterze kontrolnym zostaną przeprowadzone po ograniczeniu ryzyka związanego z wprowadzonym stanem epidemii.

 

Mimo zwrócenia się przez RPO o zbadanie sprawy w trybie nadzoru, którym to żądaniem adresat wystąpienia jest związany, Główny Inspektor Sanitarny nie zamierza obecnie zbadać niezgodnej z prawem praktyki załatwiania wniosków obywateli o zwolnienie z obowiązku kwarantanny granicznej zwykłym pismem.

 

Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny de facto uchyla się od wykonywania obowiązków związanych z kompetencjami w zakresie nadzoru nad organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie utrudnia prowadzenie postępowania konstytucyjnemu organowi kontroli państwowej i ochrony prawa.

 

W związku z tym, że nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, RPO prosi min. Adama Niedzielskiego o kontrolę bezczynności Głównego Inspektora Sanitarnego i wydanie mu polecenia, aby zbadał w trybie nadzoru nieprawidłowości w działaniu organów inspekcji sanitarnej w Tychach i Dzierżoniowie.

 

Niewykonywanie obowiązków nadzorczych przez GIS zagraża bowiem prawidłowemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, do których zadań należy m.in. zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, co z kolei przekłada się na brak należytej ochrony praw i wolności obywateli, w stosunku do których organy te podejmują działania o charakterze władczym.

 

 

 

RPO

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY