MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 26 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Prezydent Andrzej Duda podpisał 28 grudnia ustawę z 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. określa warunki nabywania w 2021 r. prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, oraz zasady jego wypłaty.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł będzie przysługiwało z urzędu osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255).

 

Świadczenie wypłacane będzie z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022 r. Podstawą wypłaty będzie decyzja Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie:

1) osobie pobierającej świadczenie pieniężne – w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego;

2) osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą – w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej.

 

Zgodnie z ustawą, świadczenie będzie wolne od egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenie jest również zwolnione od podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

Kancelaria Prezydenta RP

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY