MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 października zostały nałożone kary na trzy spółki 

 

KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę IndygoTech Minerals SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w związku z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie zmieniające), w związku z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z naruszeniem terminu.

Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z naruszeniem terminu, wynoszącym 29 dni.

W ocenie Komisji publikacja rzetelnych i prawidłowo sporządzonych raportów okresowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków emitentów, który powinien być wykonywany w terminach określonych przepisami prawa, gdyż ma istotny wpływ na prawidłowość wyceny akcji emitentów. Dzieje się tak z uwagi na zakres informacji jakie zawierają raporty okresowe, pozwalających na ocenę sytuacji majątkowej i gospodarczej emitenta. Z powyższych względów publikacja raportów okresowych z naruszeniem terminu ma negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego.

 

Komisja podkreśla, iż powoływane przez stronę w toku postępowania administracyjnego okoliczności towarzyszące naruszeniu, a mianowicie błąd w wyborze podmiotu sporządzającego na zlecenie spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. oraz brak wcześniejszego doświadczenia w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie mają wpływu na ustalenie odpowiedzialności administracyjnej i nie usprawiedliwiają nieterminowej publikacji raportu okresowego.

 

 Komisja, na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 228 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jednogłośnie nałożyła na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty między innymi art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

 

KNF, na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie nałożyła na Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia KNF o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: KNF

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY