MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

26 czerwca zatrzymano dwoje kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. - byłą dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. oraz Szczepana D.-M. prezesa Polskiego Domu Maklerskiego

 

Na polecenie prokuratury przeszukano pomieszczenia zajmowane przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz świadczenia pracy. Czynności te mają na celu zabezpieczenie dowodów mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

 

Prokurator wykonuje czynności z udziałem dwójki zatrzymanych

 

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie jeszcze dziś prokurator ogłosi im zarzuty.

 

Była dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. – Katarzyna M. podejrzana jest o niszczenie dokumentów spółki. W ten sposób zacierała ona ślady popełnionych przestępstw i pomagała ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Chodzi o przestępstwo z art. 239 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 276 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego – Szczepanowi D.-M. prokurator zarzuca między innymi działanie wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack S.A. podejrzanym Konradem K. na szkodę tej spółki. Chodzi o przestępstwo z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator podejmie decyzje w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie.

 

Jakie zarzuty ogłoszono byłemu prezesowi Zarządu GetBack S.A.

Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej działalności spółki GetBack S.A. są efektem intensywnej pracy zespołu Prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie powołanego przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. W jego toku przesłuchano już łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack S.A., a także zabezpieczono dokumentację i dane elektroniczne.

 

Niespełna 2 miesiące od wszczęcia śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszał również były prezes zarządu GetBack S.A. – Konrad K. Prokurator zarzucił mu usiłowanie doprowadzenia Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Funduszu, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. dla uzyskania dla GetBack S.A. pożyczki w kwocie 250 milionów złotych. W tym celu podejrzany przedłożył nierzetelne dokumenty, które dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w kwocie 250 milionów złotych stanowiącej mienie znacznej wartości.

 

Zarzuca się mu także rozpowszechnienie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które w istotny sposób wpływały na treść informacji wskazujących na pozytywne zaangażowanie spółki GetBack S.A. w rozmowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. odnośnie udzielenia GetBack S.A. lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack, finansowania o charakterze kredytowo – inwestycyjnym w łącznej kwocie do 250 milionów złotych. Przedstawione informacje dotyczyły także prowadzenia negocjacji w celu ustalenia pozostałych warunków finansowania, przewidywanego zakończenia negocjacji i podpisania umów o finansowaniu w jak najszybszym terminie. Informacje te mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę GetBack S.A.

 

Konrad K. stanął również pod zarzutem wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o wartości ponad 15 milionów złotych poprzez zawarcie z ustalonym podmiotem gospodarczym umowy o świadczenie usług doradczo – marketingowych przy emisji obligacji szeregu serii oraz umowy o współpracy, które były umowami pozornymi. Spółka współpracująca z byłym Prezesem GetBack S.A. nie wykonywała na rzecz GetBack S.A. i innego ustalonego podmiotu, zakontraktowanych usług, pomimo dokonanej zapłaty, w wyniku czego doszło do przywłaszczenia kwoty ponad 15 milionów złotych.

 

Czwarty zarzut, także dotyczący wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, której łączna wartość była nie mniejsza niż przeszło 7 milionów złotych, ma związek z zawarciem przez Konrada K. na początku grudnia 2017 roku w imieniu GetBack S.A. umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

Według zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego podejrzany wyrządził spółce GetBack S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Łączna wartość tej szkody szacowana jest obecnie na kwotę przekraczającą 23 miliony złotych, z czego ponad 15 milionów złotych zostało przelane na rachunek spółki, której podejrzany był jedynym udziałowcem.

 

Na wniosek prokuratury Sąd zastosował wobec podejrzanego Konrada K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Przedstawiciel podmiotu współpracującego z GetBack S.A. z zarzutami

Prokuratorskie zarzuty usłyszał także Piotr B. – przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym Prezesem Zarządu GetBack S.A.

 

Podejrzanemu zarzuca się działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie oraz dla ustalonego podmiotu gospodarczego, wspólnie i w porozumieniu z Konradem K. jako Prezesem Zarządu GetBack S.A. oraz z innymi osobami, które miało doprowadzić do wyrządzenia GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości nie mniejszej niż ponad 7 milionów złotych. Do wyrządzenia szkody miało dojść poprzez zawarcie przez podejrzanego w grudniu 2017 roku w imieniu ustalonego podmiotu gospodarczego z GetBack S.A. umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

 

Na mocy umowy i podpisanych do niej aneksów, ustalony podmiot gospodarczy był zobowiązany do wykonania na rzecz GetBack S.A. określonych usług, a Konrad K. i Piotr B. byli upoważnieni do nadzoru nad realizacją umowy. W wyniku realizacji postanowień umownych, które według dotychczasowych ustaleń prokuratury miały mieć charakter pozorny, wypłacono ustalonemu podmiotowi gospodarczemu łącznie kwotę nie mniejszą niż ponad 7 milionów złotych. Doszło do tego pomimo trudnej sytuacji finansowej pokrzywdzonej spółki.

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY