MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komisja, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, jednogłośnie nałożyła na Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. karę pieniężną w wysokości 750 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 roku o wynikach przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva, skutkujących koniecznością dokonania odpisów aktualizujących, które miały istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta za I półrocze 2014 roku

 

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej ma na celu kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego poprzez utwierdzanie w nich prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie im wagi informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania Spółki w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez niestosowanie przepisów ustawy o ofercie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez Spółkę ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy terminowym wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

 

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowość w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowość dotyczyła nieprzekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o wynikach przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva, powstałej najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 roku, skutkujących koniecznością dokonania odpisów aktualizujących, które miały istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta za I półrocze 2014 roku.

 

Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku z brakiem 25 kwietnia 2017 r. przekazania przez spółkę informacji poufnej powstałej najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 r. o zdarzeniu, które wpłynęło na znaczne pogorszenie wyniku finansowego. Porównanie uprzednio publikowanych przez Spółkę wyników finansowych za rok 2013 i I kwartał 2014 r. w porównaniu do wyników finansowych w I półroczu 2014 r. wskazuje na powstanie straty netto 3 783 mln zł na poziomie jednostkowym i straty netto 5 264 mln zł na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2014 roku, przy zysku netto na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym w roku 2013 (odpowiednio 618 mln zł i 90 mln zł) oraz stracie netto na poziomie jednostkowym w I kwartale 2014 r. (w wysokości 7 mln zł) i zysku netto na poziomie skonsolidowanym w I kwartale 2014 r. (w wysokości 126 mln zł).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. wykazało utworzenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 5 042 mln zł, przy czym sam odpis aktualizujący wartość aktywów rafineryjnych Grupy ORLEN Lietuva wyniósł aż 4 187 mln zł. Jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowiło, iż utworzono odpis aktualizujący wartość akcji ORLEN Lietuva w wysokości 4 542 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość pożyczki udzielonej ORLEN Lietuva w wysokości 208 mln zł. Na wysokość poniesionej straty, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, miały zatem wpływ dokonane odpisy aktualizujące. Spółka informację tę przekazała dopiero w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014 r., opublikowanym w dniu 23 lipca 2014 r.

 

Komisja zwraca uwagę emitentów, że jeśli spółka posiada informację o konieczności dokonania odpisów aktualizujących, to nie może zaskakiwać uczestników rynku tą informacją przekazując ją dopiero w dniu publikacji sprawozdania finansowego, jeśli informacja ta spełnia kryteria informacji poufnej. Wyniki testu na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva były znane Spółce najpóźniej w dniu 14 lipca 2014 r., dlatego też bez względu na to czy wartość odpisów aktualizujących była ostateczna czy mogła jeszcze ulegać zmianom, informację o odpisach aktualizujących należało przekazać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin.

 

Ponadto Komisja podkreśla, że za wystarczające dla stwierdzenia, iż powstała informacja poufna należy uznać taką sytuację, w której na podstawie danej informacji możliwe było określenie skali i zakresu zmiany wyniku finansowego. W momencie gdy wynik testu i wartość odpisów była sprecyzowana, a Spółka nie posiadała jeszcze wiedzy o sformułowaniu przez biegłego ewentualnych uwag do ich wysokości, mogła informację tę przekazać wraz z odpowiednim zastrzeżeniem, iż wartości zawarte w raporcie bieżącym mogą ulec zmianie po badaniu biegłego rewidenta.

 

Wyniki wskazały bowiem na konieczność dokonania odpisów aktualizujących o znacznej wartości i już sama ta informacja, bez precyzyjnie określonych wartości tych odpisów, mając na uwadze całokształt okoliczności, w szczególności wyniki finansowe za rok 2013 i I kwartał 2014 roku, stanowiła informację poufną.

 

Nieotrzymanie informacji o wystąpieniu zdarzenia tak znaczącego dla inwestorów Spółki sprawiło, iż aż do momentu opublikowania raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku, podejmowali oni decyzje w warunkach braku świadomości o znacznym pogorszeniu wyniku finansowego. Poza tym istniało ryzyko wykorzystania tej informacji przez dysponentów tej informacji poprzez dokonywanie transakcji na rynku..

 

Pkt 3.4.1. „Utrata wartości aktywów” skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r., jak i pkt 3.4.1. „Utrata wartości aktywów trwałych” jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. wskazywały, iż przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów w ramach Grupy ORLEN w I półroczu wynikały z pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, a także braku perspektyw jej poprawy szczególnie widocznej w obszarze rafinerii. Spółka poinformowała w obu sprawozdaniach, iż w wyniku ograniczeń konsumpcji paliw na skutek przedłużającego się kryzysu gospodarczego, nadmiaru mocy wytwórczych w skali globalnej zwiększającego podaż produktów oraz rosnącej presji na marże wynikającej z rewolucji łupkowej w Ameryce i zmian gospodarczych w Rosji, zaktualizowane zostały założenia Strategii i Planu Średnioterminowego Grupy na lata 2014-2017 obejmujące optymalizację wykorzystania potencjału posiadanych aktywów oraz aktualizację programu inwestycyjnego.

 

Okolicznościami uzasadniającymi przeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN Lietuva były zatem okoliczności zewnętrzne, na które Spółka nie miała wpływu. Są to również okoliczności, które wpływają na przepływy pieniężne prognozowane w ramach testu na utratę wartości, a zatem na oszacowaną wartość odzyskiwalną oraz – w konsekwencji – na wysokość odpisów z tytułu utraty wartości.

 

Ze względu na powyższe ewentualne nieprzyjęcie aktualizacji Strategii Spółki na lata 2014-2017 nie miało wpływu na wystąpienie niekorzystnych okoliczności zewnętrznych a brak jej przyjęcia nie oznaczałby braku zaistnienia formalnych przesłanek przeprowadzenia testów wartości o których mowa w § 12 lit. b) Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów”, tj. „znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony”.

 

Komisja dodaje, iż informacje o czynnikach mogących wpływać na znaczne pogorszenie wyników finansowych stanowią szczególnie istotne informacje i powinny być znane uczestnikom rynku kapitałowego. Brak informacji o konieczności dokonania odpisów w znacznej wysokości, mających istotny wpływ na wynik finansowy powodował, iż uczestnicy rynku kapitałowego pozbawieni byli ważnej informacji dotyczącej spółki publicznej. Ponadto Komisja wskazuje, iż spółka dysponowała wszystkimi informacjami umożliwiającymi jej prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych.

 

 

 

KNF

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY