MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Kompleksowe uregulowanie praw przedsiębiorców może mieć istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku, oceniającym pakiet ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu

 

- Projektowane rozwiązania należy traktować jako szansę odejścia od gospodarczo i społecznie szkodliwego stereotypu stawiającego przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa. Kluczowe będzie jednak stosowanie w praktyce nowych regulacji, bowiem dopiero wtedy możliwa będzie rzetelna ocena czy szansę tę wykorzystaliśmy - mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

W szczegółowym stanowisku do pakietu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu Konfederacja Lewiatan wskazuje m.in. na:

a) potrzebę stworzenia mechanizmu, dzięki któremu obywatele oraz przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wielokrotnego przekazywania różnym organom władzy publicznej tych samych danych i informacji, poprzez wprowadzenie zasady, że organy publiczne powinny udostępniać sobie nawzajem informacje wcześniej przekazane przez obywatela albo przedsiębiorcę;

b) rozszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do złożenia wniosku do organu administracji rządowej o wydanie objaśnień prawnych o reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

c) nieuzasadnione ograniczenie kręgu przedsiębiorców, uprawnionych do wnoszenia o wydanie interpretacji indywidualnej i zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorców wyłącznie ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej;
d) nieuzasadnione tworzenie regulacji szczególnych w zakresie zasad kontroli poprzez liczne wyłączenia poszczególnych zasad;

e) fikcyjność obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli z uwagi na szeroki katalog wyjątków od obowiązku zawiadamiania.

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zmiany mające na celu usprawnienie przepływu informacji o przedsiębiorcach pomiędzy organami administracji publicznej na podstawie wpisu w CEIDG oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy organami a samymi przedsiębiorcami (umożliwienie komunikacji telefonicznej za pomocą wiadomości sms).


Na aprobatę zasługuje również rezygnacja z maksymalnego limitu czasowego dla zawieszenia działalności gospodarczej. Aktualny termin maksymalnie 24 miesięcy wprowadza niepotrzebne ograniczenia swobody działalności gospodarczej.

 

Pracodawcy pozytywnie oceniają wszelkie inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych lub wzmocnienia istniejących kanałów współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem przedsiębiorców. Doświadczenia współpracy z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki) w ramach prac zespołu ds. deregulacji pokazują, że przy dobrej woli wszystkich stron można przygotować propozycje legislacyjne wspierane przez środowiska biznesu. Projekt ustawy powołującej Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców pracodawcy traktują jako próbę przeniesienia doświadczeń z prac zespołu ds. deregulacji na bardziej uniwersalny poziom.

 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, pomimo dużego otwarcia i starań ze strony przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, nie udało się podczas tzw. prekonsultacji projektu rozstrzygnąć istotnych wątpliwości dotyczących relacji pomiędzy projektowaną Komisją a Radą Dialogu Społecznego. Bez wsparcia partnerów społecznych, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, szanse na sukces Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców będą niewielkie.

 

 

 

LS, Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY