MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” ze zdziwieniem przyjęli wypowiedź Pana Ministra z dnia 26 lipca 2016 roku, będącą oświadczeniem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi wobec pracownika drukarni. Wobec dualizmu funkcji Ministra Sprawiedliwości, będącego równocześnie Prokuratorem Generalnym, każda Pańska wypowiedź odbierana jest dwupłaszczyznowo

 

O ile zrozumiałe jest wypowiadanie się Prokuratora Generalnego, jako strony toczącego się postępowania o jego przebiegu, o tyle nie do zaakceptowania jest publiczne komentowanie i ocenianie nieprawomocnych wyroków niezawisłego sądu. W demokratycznym państwie prawa dobrym obyczajem jest powstrzymywanie się od czynienia ocen nieprawomocnych orzeczeń sądowych.

 

Sądy pozostają otwarte na krytykę i dyskusję nad orzeczeniami prawomocnymi. Takie rozwiązanie temporalne gwarantuje sądom bezwpływowe, wolne od jakichkolwiek nacisków rozpoznawanie spraw i ferowanie wyroków. Dotyczy to zwłaszcza nacisków ze strony władzy wykonawczej.

 

Oświadczenie Pana Ministra budzi wyraźny sprzeciw sędziów, którzy w zakresie wykonywanych obowiązków orzeczniczych pozostają niezawiśli. Stanowi ono próbę publicznego wywierania presji na sądy, które zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Dokonana arbitralnie wykładnia takich pojęć, jak „swoboda gospodarcza”, czy „wolność sumienia” jednoznacznie implikuje stosunek autora wypowiedzi do środowisk mniejszości seksualnych.

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przekonane jest, że postępowanie w sygnalizowanej w Pańskim oświadczeniu sprawie będzie toczyło się zgodnie z procedurą, a wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej będzie odpowiadał prawu, będzie też wyrazem oceny dokonanej przez sędziego, orzekającego zgodnie ze swoim sumieniem i z poszanowaniem praw stron procesu.

 

Sędzia Wojciech Buchajczuk

Wiceprezes SSP "Iustitia"

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY