MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii

 

Rząd chce ułatwić Polakom budowę domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2. Będzie to możliwe bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. 

 

Najważniejsze rozwiązania

Można będzie budować budynki mieszkalne jednorodzinne, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i posiadać nie więcej niż dwie kondygnacje. Oznacza to, że obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

Określona została dopuszczalna gęstość zabudowy domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli. Jednocześnie rozmiar działki może być mniejszy niż 500m2.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć m.in.:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu;
- projekt architektoniczno-budowlany;
- oświadczenie – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – że planowana budowa jest prowadzona dla własnych potrzeb mieszkaniowych;
- oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową, w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
- oświadczenie informujące, że dokumentacja jest kompletna.

Przy budowie domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, czyli m.in. zachować odpowiednie odległości od granic działki.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni.

 

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Powierzchnia zabudowy (Pz) - to powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym, wyznaczonego przez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich jego krawędzi zewnętrznych. 

 

Powierzchnia użytkowa (Pu) to - powierzchnia pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem budynku, a więc pokoi, kuchni, łazienek, piwnic itp, z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.. Przy czym powierzchnię użytkową na poddaszu liczy się następująco: powierzchnię o wysokości powyżej 2,20m liczy się w 100%, powierzchnię o wysokości od 1,40m do 2,20m w 50%, natomiast powierzchni o wysokości poniżej 1,40m nie wlicza się.

 

 

 

Rada Ministrów

Wikipedia

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY