MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 17 grudnia 2021 r. decyzję nakładającą na PGF Polską Grupę Fotowoltaiczną SA (dawniej: Zastal SA) („Spółka”, „PGF”)

 

- karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,

 

- karę pieniężną w wysokości 1 400 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017,

 

co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Spółka opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2016 r. oraz raport roczny za rok obrotowy 2016, w których:

a) nieprawidłowo ustaliła wartość godziwą aktywów finansowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

b) nieprawidłowo wyceniła należności z tytułu cesji wierzytelności i sprzedaży akcji, z powodu niezastosowania MSR 39 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

c) nieprawidłowo zaprezentowała koszt wynikający z utraty wartości wartości firmy, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

d) nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

e) nieprawidłowo ustaliła wartość godziwą aktywów finansowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

f) nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok 2016

 

oraz:

g) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 bez stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej, odnoszących się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016,

h) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2016 bez stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej, odnoszących się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem o sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

 

Spółka opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2017 r. oraz raport roczny za rok obrotowy 2017, w których:

a) nie ustaliła wartości godziwej aktywów finansowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

b) nieprawidłowo wyceniła należności z tytułu cesji wierzytelności i sprzedaży akcji, z powodu niezastosowania MSR 39 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

c) nieprawidłowo zaprezentowała koszt wynikający z utraty wartości wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

d) nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

e) nie ustaliła wartości godziwej aktywów finansowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

f) nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok 2017

 

oraz:

g) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 bez stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017,

h) przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017 bez stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem o sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

 

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz raport roczny za rok obrotowy 2016 zostały sporządzone w sposób nierzetelny, a same sprawozdania są niekompletne.

 

Spółka, na ponad 5 miesięcy przed przekazaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017, otrzymała zalecenia Komisji wskazujące właściwy sposób realizacji obowiązków informacyjnych wraz z uzasadnieniem, dlaczego stosowana przez Spółkę polityka rachunkowa jest niezgodna z wymogami MSR/MSSF. Spółka była zatem w pełni świadoma prowadzenia błędnej polityki rachunkowej i niestosowania w sposób odpowiedni regulacji MSR/MSSF. Wiedziała też w jaki sposób należycie zastosować te regulacje. Pomimo otrzymanych zaleceń, Spółka nie zastosowała się do stanowiska Komisji i w pełni świadomie opublikowała skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 oraz raport roczny za rok obrotowy 2017, dopuszczając się tożsamych naruszeń jak w przypadku skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

 

Raporty za 2016 i 2017 nie umożliwiały więc odbiorcom sprawozdania finansowego prawidłowej oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

 

Konsekwencją działań PGF był stan, w którym podejmowanie przez inwestorów i akcjonariuszy Spółki decyzji inwestycyjnych następowało w oderwaniu od informacji o jej faktycznej sytuacji finansowej. Informacje opublikowane w raportach nie umożliwiały odbiorcom sprawozdania finansowego prawidłowej oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki. Inwestorzy nie mogli zatem podejmować racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Rezultatem wskazanych naruszeń jest stan dezinformacji na rynku, który trwa od dnia publikacji raportów do chwili obecnej.

 

Spółka naruszyła obowiązki informacyjne, które są podstawowym środkiem zapewniającym transparentność rynku kapitałowego. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji dotyczących kondycji finansowej Spółki, co oznacza, że mogli podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o niepełny, a tym samym nieprawdziwy obraz Spółki.

 

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz jego bezpieczeństwo i przejrzystość. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia wynosi 5 000 000 zł.

 

 

 

KNF

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY