MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 stycznia ustawę z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem ustawy jest rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w domu pomocy społecznej

 

Do katalogu przesłanek fakultatywnych zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nowa przesłankę tj. gdy osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o zwolnienie z odpłatności, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

 

W ustawie wprowadzono również zmianę do art. 64a ustawy regulującego obligatoryjne zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

 

W ustawie zawarty został przepis przejściowy na podstawie którego, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

LS

Kancelaria Prezydenta RP

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY