MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 25 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedłożony przez ministra sportu. Opłata za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszona będzie na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną

 

Obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będący w dyspozycji ministra sportu.

 

Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych.

 

Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty.

 

W praktyce podmioty reklamujące napoje alkoholowe najpierw wysyłają deklarację do urzędu skarbowego (do 20 dnia danego miesiąca), a następnie wnoszą opłatę na rachunek Funduszu (do końca danego miesiąca). Z jednej strony oznacza to utrudnienie dla tych podmiotów, z drugiej – urzędy skarbowe nie mogą skutecznie kontrolować wpłat.

 

Po zmianach opłata będzie wnoszona w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Rozwiązanie takie ułatwi powiązanie płatności z deklaracją, co usprawni przekazywanie środków z opłaty do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dodatkowo ułatwi to czynności kontrolne i ewentualne wyegzekwowanie należności w przypadku braku wpłaty.

 

Przedsiębiorcy będą przekazywać wpłaty w ślad za deklaracją do tego samego adresata (z zachowaniem dotychczasowych terminów na przekazywanie deklaracji i dokonywanie wpłat).

 

Możliwe będzie dołączenie deklaracji DRA-1 do platformy www.e-deklaracje.gov.pl, którą obsługują urzędy skarbowe, a także przekazywanie jej przez internet (zamiast ręcznego wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego).Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 

 

Rada Ministrów

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY