MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji ws. GetBack SA z siedzibą w Warszawie (obecnie CAPITEA SA)

 

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 9 grudnia 2021 r. ostateczną decyzję:

 

I. uchylającą decyzję z 23 marca 2021 r.otwiera się w nowej karcie w części nakładającej na GetBack SA (obecnie CAPITEA SA, „Spółka”)

- karę pieniężną w wysokości 600 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”)

- karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej Spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR

- karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. z zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez Spółkę, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR

 

II. nakładającą na CAPITEA SA

- karę pieniężną w wysokości 560 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji, co stanowi naruszenie art.17 rozporządzenie MAR

- karę pieniężną w wysokości 195 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej Spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR

- karę pieniężną w wysokości 198 000 zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. z zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez Spółkę, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR

 

Komisja przeanalizowała wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie nowych dokumentów dostarczonych Komisji przy rozstrzyganiu sprawy w II instancji oraz po ponownej weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego, Komisja uchyliła decyzję wydaną w I instancji w zakresie nałożonych kar pieniężnych i wydała decyzję ostateczną nakładającą niższe kary pieniężne za stwierdzone naruszenia.

 

Pomimo uchylenia zaskarżonej części decyzji Komisja nadal ocenia wagę naruszeń i ich znaczenie dla rynku kapitałowego jako rażące. Przez nienależyte wypełnienie obowiązków informacyjnych lub brak ich wypełnienia Spółka pozbawiła inwestorów informacji o jej faktycznej sytuacji, w tym o poziomie i strukturze zobowiązań Spółki wynikających z emisji obligacji oraz sytuacji płynnościowej Spółki.

 

Przesłankami obniżenia wymiaru kar pieniężnych było nieznaczne:

a) zmniejszenie liczby przypadków nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania informacji o istotnych warunkach emisji obligacji,

b) skrócenie okresu, przez który inwestorzy nie wiedzieli o braku wywiązania się przez podmiot z grupy kapitałowej Spółki z umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim i utracie depozytu,

c) zmniejszenie liczby przypadków braku przekazania informacji poufnych o niewywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Maksymalna kara pieniężna, jaka może zostać nałożona za każde z wymienionych naruszeń, wynosi 10 364 000 zł.

Kary nałożone na Spółkę są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na interes wierzycieli oraz realizację przez Spółkę zawartego z nimi układu.

 

 

 

KNF

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY