MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Prezydent Andrzej Duda podpisał 4 stycznia ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

 

Ustawa ma na celu uproszczenie, urealnienie i dostosowanie przepisów nowelizowanych ustaw do wymogów wynikających z prawa unijnego. Zasadniczą zmianą jest uchylenie w ustawie – Prawo zamówień publicznych przepisów art. 12 ust. 2 i art. 15.

Aktualnie obowiązujący przepis art. 12 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu na zasadzie dobrowolności stosować Prawo zamówień publicznych do zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w zakresie określonym w ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

 

Art. 15 tejże ustawy stanowi natomiast delegację ustawową do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania środków zapewniających ochronę tego interesu, ocenę proporcjonalności środków stosowanych do zapewnienia ochrony tego interesu oraz podmiot właściwy do kwalifikacji zadań, jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa. Wskazane normy prawne w ocenie ustawodawcy stanowiły „nad regulację” i dlatego powinny być uchylone.

 

Po nowelizacji podstawą prawną określającą tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie bezpośrednio art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Ustawa wprowadza ponadto zmiany do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Nowelizacja tej ustawy jest konsekwencją uchylenia art. 15 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

MS

Kancelaria Prezydenta RP

 

 

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY