MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, dlatego powinna pozostać w przyszłości głównym filarem budżetu UE – to jedna z konkluzji przyjętej 2 marca br. przez ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4) deklaracji w sprawie kierunków rozwoju polityki spójności po 2020 r. Ministerstwo Rozwoju reprezentowali wicepremier Mateusz Morawiecki i wiceminister Jerzy Kwieciński. W rozmowach uczestniczyła komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu

 

Wicepremier Morawiecki podkreślił, jak ważną rolę polityka spójności pełni w rozwoju krajów V4+4.

 

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat kluczowych wyzwań stojących przed Europą oraz związanych ze spójnym rozwojem regionów UE. W tym kontekście, wiceminister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że w ostatnich latach obserwujemy szybko zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze i społeczne.

 

Podkreślił, że polityka spójności musi być zreformowana w taki sposób, aby pozostać w interesie wszystkich państw członkowskich UE oraz być ważnym, użytecznym narzędziem dla osiągnięcia unijnych długoterminowych celów strategicznych, przy jednoczesnym promowaniu kwestii o kluczowym znaczeniu dla poszczególnych regionów.

Zarówno wicepremier Morawiecki jak i wiceminister Kwieciński wyrazili zadowolenie, że kierunki refleksji w krajach V4+4 są zbieżne.

 

Po podpisaniu wspólnej deklaracji, ministrowie wyrazili przekonanie, że będzie ona ważnym głosem w unijnej debacie nad kształtem budżetu UE po 2020 roku.

 

Najważniejsze konkluzje wspólnej deklaracji:

Polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Bezpośrednio przyczynia się do poprawy warunków życia obywateli, stanowiąc ważne spoiwo integracji europejskiej. Dlatego powinna pozostać głównym filarem budżetu UE po 2020 r.

Efekty polityki spójności widoczne są w całej Unii, a nie tylko w państwach, które korzystają z niej w największym stopniu. Wzrost eksportu towarów i usług to jedna z głównych korzyści osiąganych przez płatników netto. Dlatego rezultaty polityki spójności powinny być szeroko rozpowszechniane wśród europejskich obywateli i decydentów politycznych.

Polityka spójności powinna wspierać wszystkie regiony UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów najsłabiej rozwiniętych. Polityka ta powinna kierować się przejrzystymi i prostymi zasadami, tak aby mogła być dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Władze krajowe, regionalne i lokalne powinny mieć większą swobodę w wyznaczaniu celów i ich realizacji, a rozliczanie inwestycji powinno odbywać się przede wszystkim na podstawie rezultatów.

System polityk, programów i funduszy unijnych powinien być skonstruowany w spójny i możliwie jednolity sposób, tak aby wykluczyć negatywną konkurencję pomiędzy jego poszczególnymi elementami.

Należy już teraz rozpocząć przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej tak, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień we wdrażaniu polityki spójności po 2020 r. W tym kontekście ważna jest bieżąca współpraca między Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

 

Spotkanie ministrów V4+4 odbyło się równolegle do spotkania Komitetu Regionów (KR), którego członkowie przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Projekt został opracowany przez przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR-ze Michaela Schneidera, sekretarza stanu do spraw europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Zostanie on omówiony i przyjęty przez Komitet na sesji plenarnej 10 maja.

Tego samego dnia odbyło się wspólne posiedzenie ministrów V4+4 oraz Komitetu Regionów, a po nim, konferencja prasowa z udziałem m.in. wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i komisarz Coriny Cretu.

 

 

 

LS, MR

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY