MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 5 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

Na stronie ambasady Rosji w Polsce ukazał się projekt umowy o środkach zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

 

Federacja Rosyjska i państwa członkowskie Оrganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NАТО), dalej zwane Uczestnikami,

potwierdzając dążenie do polepszenia stosunków i pogłębienia wzajemnego zrozumienia;

uznając, że dla skutecznego reagowania na współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa we współzależnym świecie konieczne jest połączenie wysiłków wszystkich Uczestników;

będąc przekonane o konieczności zapobiegania niebezpiecznym działaniom wojskowym, a tym samym zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia incydentów między ich siłami zbrojnymi;

 

zauważając, że interesy bezpieczeństwa każdego z Uczestników wymagają zwiększenia skuteczności współpracy wielostronnej, wzmocnienia stabilności, przewidywalności i przejrzystości w dziedzinie wojskowo-politycznej;

 

potwierdzając swoje przywiązanie do celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu Końcowego z Helsinek Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1975 r., Aktu Stanowiącego o Stosunkach Wzajemnych, Współpracy i Bezpieczeństwie między Federacją Rosyjską a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego z 1997 r., Kodeksu postępowania w polityczno-militarnych aspektach bezpieczeństwa z 1994 r., Karty bezpieczeństwa europejskiego z 1999 r. oraz Deklaracji rzymskiej «Stosunki Rosja-NATO: nowa jakość» przywódców państw i rządów Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich NATO z 2002 r.;

zgodziły się na poniższe:

 

Artykuł 1

Uczestnicy we wzajemnych stosunkach kierują się zasadami współpracy, równego i niepodzielnego bezpieczeństwa. Nie wzmacniają swojego bezpieczeństwa indywidualnie, w ramach organizacji międzynarodowej, sojuszu wojskowego czy koalicji kosztem bezpieczeństwa innych.

Uczestnicy we wzajemnych stosunkach zobowiązują się do pokojowego rozstrzygania wszelkich sporów międzynarodowych, a także powstrzymania się od jakiegokolwiek użycia siły lub groźby jej użycia w jakikolwiek sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Uczestnicy zobowiązują się nie stwarzać warunków lub sytuacji, które mogłyby stanowić lub być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego innych Uczestników.

Uczestnicy będą zachowywać powściągliwość w planowaniu wojskowym i podczas ćwiczeń w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ewentualnych niebezpiecznych sytuacji, przestrzegając zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym zawartych w umowach międzyrządowych o zapobieganiu incydentom na morzu poza wodami terytorialnymi i w przestrzeni powietrznej nad nim, a także w umowach międzyrządowych o zapobieganiu niebezpiecznym działaniom wojskowym.

 

Artykuł 2

Do rozwiązywania problemów i uregulowania sytuacji problemowych Uczestnicy wykorzystują mechanizmy pilnych konsultacji na zasadach dwu- i wielostronnych, włącznie z wykorzystaniem Rady Rosja - NATO.

Uczestnicy regularnie i dobrowolnie wymieniają oceny współczesnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa, przekazują wzajemne informacje o ćwiczeniach i manewrach wojskowych, głównych postanowieniach doktryny wojskowej. W celu zapewnienia przejrzystości i przewidywalności działań wojskowych wykorzystywane są wszystkie istniejące mechanizmy i instrumenty środków budowy zaufania.

W celu utrzymywania nagłych kontaktów pomiędzy Uczestnikami organizowane są «gorące» linie telefoniczne.

 

Artykuł 3

Uczestnicy potwierdzają, że nie postrzegają siebie nawzajem jako przeciwników.

Uczestnicy prowadzą dialog i współdziałają w zakresie doskonalenia mechanizmów zapobiegania incydentom na otwartym morzu i w przestrzeni powietrznej nad nim (przede wszystkim nad Bałtykiem i w regionie Morza Czarnego).

 

Artykuł 4

Federacja Rosyjska i wszyscy Uczestnicy, którzy na dzień 27 maja 1997 r. byli państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, odpowiednio, nie rozmieszczają swoich sił zbrojnych oraz broni na terytorium wszystkich innych państw europejskich, oprócz sił stacjonujących na tym terenie według stanu na 27 maja 1997 roku. W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieją sytuacje związane z koniecznością zneutralizowania zagrożenia dla bezpieczeństwa jednego lub większej liczby Uczestników, takie rozmieszczenia mogą odbywać się za zgodą wszystkich Uczestników.

 

Artykuł 5

Uczestnicy wykluczają rozmieszczenie naziemnych pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu na obszarach, z których mogą uderzać w cele na terytorium innych Uczestników.

 

Artykuł 6

Uczestnicy, będący państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjmują zobowiązania uniemożliwiające dalsze rozszerzenie NATO, w tym akcesję Ukrainy, a także innych państw.

 

Artykuł 7

Uczestnicy, będący państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, rezygnują z prowadzenia jakiejkolwiek działalności wojskowej na terenie Ukrainy, a także innych państw Europy Wschodniej, Zakaukazia i Azji Środkowej.

W celu wykluczenia wystąpienia incydentów Federacja Rosyjska i Uczestnicy będący państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nie przeprowadzają ćwiczeń wojskowych i innych działań wojskowych powyżej szczebla brygady w pasie o uzgodnionej szerokości i konfiguracji po każdej stronie od linii granicy Federacji Rosyjskiej i państw, które są z nią w sojuszu wojskowym, oraz Uczestników będących państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

Artykuł 8

Niniejsza Umowa nie ma wpływu na i nie będzie interpretowana jako naruszająca podstawową odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa ONZ za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, jak również prawa i obowiązki Uczestników wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych.

 

Artykuł 9

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym zawiadomienia o wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań przez ponad połowę państw sygnatariuszy będą złożone u depozytariusza. W odniesieniu do państwa, które przekazało takie zawiadomienie w późniejszym terminie, niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem przekazania zawiadomienia.

Każdy Uczestnik niniejszej Umowy może od niej odstąpić, przesyłając odpowiednie zawiadomienie do depozytariusza. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku takiego Uczestnika [30] dni po otrzymaniu przez depozytariusza wymienionego zawiadomienia.

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku rosyjskim, angielskim i francuskim, których teksty mają jednakową moc prawną, i jest przechowywana w archiwum depozytariusza, którym jest rząd ...

Sporządzono w [miasto ...] [ХХ] dzień [ХХ] miesiąc [20ХХ] roku.

 

 

 

MS

Ambasada Rosji w Polsce

 

 

ARCHIWUM PRZEGLĄDU

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY