MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

Proponowane rozwiązania dotyczą:

wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (organ nadzoru będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji; przewidziano też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów, a obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy niż w przypadku innych zakładów reasekuracji);

zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej;zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski;

możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług; ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę.

Wprowadzono także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń).

 

Wprowadzono również przepisy przejściowe dotyczące:

zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych opartych na pożyczkach przekształconych, które zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2011 r.;

obliczania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji podmodułu ryzyka cen akcji;

emisji obligacji podporządkowanych przed dniem wejścia ustawy.

 

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY