MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  27 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów

 

W projekcie noweli ustawowej przewidziano trzy zmiany:

 

Zniesiono podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy

Różnice między rynkiem giełdowym a pozagiełdowym nie są na tyle istotne, by utrzymywać taki podział i nie ma też uzasadnienia prawnego dla takiego podziału. Dlatego przewidziano objęcie obu wymienionych typów rynku tym samym pojęciem – rynku regulowanego.

 

Wprowadzono instytucję rachunku derywatów

Nowa instytucja likwiduje istniejącą lukę prawną dotyczącą rejestracji instrumentów pochodnych, przez co zwiększy się bezpieczeństwo obrotu i zostanie zapewniony skuteczny nadzór nad rynkiem terminowym.

 

Zmieniono organ wydający zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego – z ministra rozwoju i finansów na Komisję Nadzoru Finansowego

Rozwiązanie to oznacza skrócenie procesu licencjonowania w Polsce giełd papierów wartościowych oraz skupienie spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w jednej instytucji.

 

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RM

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY