MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 6 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

20 października 2016r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Regulacje przedstawione w projekcie zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

 

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

- w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki[1] i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz zkrótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

 

- w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek – w szczególności:umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych[2];

 

- w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:zmianę ustawy o KRS, w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

 

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

[1] Generalnie są to jednostki działające na rynku kapitałowym, które w roku obrotowym, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyły następujące wartości:

średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób orazsuma aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 mln zł.

 

[2] Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

17 mln zł, w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

34 mln zł, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

50 osób, w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: MF

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY