MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  1 lipca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska

 

Proponowana regulacja ma na celu: 

wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (TK za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał istniejące przepisy uniemożliwiające właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wyrażenie opinii w sprawie włączenia jej do obwodu łowieckiego i wskazał na niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli, których nieruchomość została włączona do obwodu łowieckiego);

 

dostosowanie niektórych delegacji ustawowych do wymagań art. 92 ust. 1 konstytucji (dotyczy wydawania rozporządzeń);

 

wprowadzenie mechanizmów prawnych wzmacniających nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ) oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich.

 

Uwzględnianie opinii właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy wyznaczaniu na nich obwodów łowieckich oraz informowanie ich o polowaniach zbiorowych (i inne zagadnienia)

Zgodnie z projektem noweli ustawowej, sejmik województwa (w uchwale) będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie i zmiany ich granic. O projekcie uchwały, dotyczącym podziału województwa na obwody łowieckie, marszałek województwa będzie informował na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania.

 

Zgodnie z projektem noweli, właściciele lub użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do urzędu marszałkowskiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach.

 

Przewidziano także możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednocześnie w każdym momencie, właściciel lub użytkownik będzie mógł wystąpić do sądu o zniesienie tego zakazu. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, będącej elementem ochrony środowiska.

 

Projekt nowelizacji wprowadza także obowiązki informacyjne dotyczące polowań zbiorowych. Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych właściwych: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych – z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja ta będzie podawana przez właściwy organ samorządu do publicznej wiadomości w obwieszczeniu lub na stronie internetowej danego urzędu – nie później niż w ciągu 5 dni od jej otrzymania.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu będzie mógł, nie później niż na 3 dni przed planowanym polowaniem zbiorowym – zgłosić sprzeciw. Zostanie on uwzględniony jednak tylko wtedy, gdy polowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Rozwiązanie to nie dotyczy polowań indywidualnych – z powodów logistycznych niemożliwe byłoby informowanie z wyprzedzeniem każdego właściciela nieruchomości o polowaniu indywidualnym. Możliwe natomiast będzie wystąpienie do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego z prośbą o udostępnienie informacji o polowaniach z ewidencji polowań indywidualnych.

Zgodnie z projektem noweli, dokarmianie zwierzyny (zwłaszcza gdy może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez nią w uprawach rolnych i gospodarce leśnej) – będzie wymagało od dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich uzgodnienia z właścicielem gruntu (posiadaczem lub zarządcą) miejsca wyłożenia karmy. Jednocześnie dokarmianie przestanie być obowiązkowe, czyli będzie stosowane w zależności od potrzeb np. w celu zapewnienia zwierzętom przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych (np. mroźnej zimy) lub ograniczenia szkód w płodach rolnych.

 

Ponadto, po zmianach Państwowa Straż Łowiecka będzie musiała współpracować, oprócz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, także z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim i Strażą Leśną.

 

Wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ)

Przewidziano obowiązek przedkładania ministrowi środowiska rocznych informacji z wykonania zadań określonych w ustawie przez PZŁ. Minister będzie mógł też żądać uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny PZŁ. Ponadto, sąd – na wniosek ministra – będzie mógł uchylić niezgodną z prawem lub statutem PZŁ uchwałę ww. organów Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Istotną zmianą będzie możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy kołu łowieckiemu, które nie realizuje rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc., w każdym z trzech następujących po sobie lat. Rozwiązanie to będzie również pomocne w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF).

 

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które będą obowiązywać w innych terminach.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: RM

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY