MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 22 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie*podjęła w dniu 15 listopada 2016 r. decyzję o przejęciuSpółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Profit” w Rybniku (SKOK Profit) przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach

 

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Profit. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 733 członków SKOK Profit wynosiły 2,64 mln złotych.

 

Z dniem 14 września 2016 r., z uwagi na wykazany niedobór aktywów Kasy na pokrycie jej zobowiązań, KNF ustanowiła w SKOK Profit zarządcę komisarycznego. Z przekazanych przez zarządcę komisarycznego danych sprawozdawczych sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że SKOK Profit wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 90,6 tys. złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie(-) 3,17%, co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 144 tys. złotych.

 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. poinformowała o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej umożliwiającej osiągnięcie SKOK Profit wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów powyżej poziomu wymaganego przepisami prawa, tj. 1%. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Profit.

 

W dniu 4 października 2016 r. KNF stwierdziła, że brak było Kasy wyrażającej zgodę lub posiadającej zdolność do przejęcia SKOK Profit w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Profit przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Profit, KNF poinformowała, że do dnia 18 października 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Profit.

 

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, który dokonał zgłoszenia, wyraził w dniu 15 listopada 2016 r. zgodę na przejęcie SKOK Profit, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

 

Sytuacja Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach pozwala na przejęcie SKOK Profit w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Profit wynosi 0,46% wartości aktywów Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach. Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

 

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Profit depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Profit przez bank spółdzielczy, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła również pod uwagę zachowanie charakteru spółdzielni po połączeniu podmiotów oraz doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji instytucji kredytowych.

 

Z dniem 16 listopada 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Profit obejmuje zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach. Z dniem 30 listopada 2016 r. SKOK Profit zostanie przejęta przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

 

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach w proces restrukturyzacji sektora SKOK.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: KNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY