MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 14 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

HFPC poparła rozpatrywaną przez Senat petycję, której celem jest przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Dotyczy to osób, których emerytura jest niższa niż świadczenie pielęgnacyjne. Zdaniem HFPC zmiana prawa powinna dotyczyć wszystkich opiekunów, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty

 

23 października senacka Komisja Człowieka, Praworządności i Petycji skierowała petycję do dalszego procedowania. Senat na posiedzeniu plenarnym zdecyduje, czy złożyć w Sejmie projekt ustawy. Komisja przygotowała projekt i rekomendowała przyjęcie go przez Senat. Projekt dotyczy jednak tylko osób ze specjalną wcześniejszą emeryturą, przyznaną w związku z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością (tzw. emerytura EWK). Projektowane zmiany miałyby przyznać tym opiekunom świadczenie pielęgnacyjne w wysokości różnicy między emeryturą a świadczeniem.

 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczają możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy mają ustalone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego, niezależnie od jego wysokości. W petycji mowa jest o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy między emeryturą a świadczeniem pielęgnacyjnym.

 

HFPC zaangażowała się w sprawę, w której kobieta od wielu lat zajmuje się synem z niepełnosprawnością – obecnie już dorosłym. Mimo konieczności sprawowania opieki udawało się jej podejmować prace dorywcze i chałupnicze, dzięki czemu, w oparciu o szczególne przepisy z lat 90., ostatecznie otrzymała wcześniejszą emeryturę (tzw. emerytura EWK). Jej wysokość jest jednak znacznie niższa niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrokiem z 10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, nawet w części, osobom, które mają ustalone prawo do emerytury.

 

„W naszej ocenie obecne regulacje ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim wykluczają przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie mającej ustalone prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (bez względu na jego wysokość), stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania opiekunów osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do wsparcia finansowego ze strony władz publicznych” – napisała Fundacja w piśmie do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP.

 

Zdaniem Fundacji przy pracach nad petycją powinna zostać uwzględniona także sytuacja osób, które mają ustalone prawo do innych świadczeń emerytalno-rentowych, których wysokość jest niższa od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

W ocenie HFPC w sytuacji podobnej, wymagającej jednakowego traktowania, znajdują się osoby, które nie mogą osiągać dochodu w wyniku wykonywanej pracy, z uwagi na konieczność sprawowania stałej lub długotrwałej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. Ustawodawca powinien zatem w sposób jednakowy traktować te osoby i zapewniać im określony poziom wsparcia. Sam fakt formalnego posiadania prawa do świadczenia emerytalno-rentowego nie zmienia w sposób automatyczny sytuacji opiekunów, gdyż nadal ci opiekunowie mogą nie dysponować dostateczną pulą środków na utrzymanie siebie i osoby z niepełnosprawnością i mogą wymagać wsparcia ze strony władz publicznych.

 

Świadczenia pieniężne są jedną z form wsparcia ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami samodzielne życie i pełne włączenie ich w społeczeństwo, o których mowa m.in. w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pomoc finansowa ze środków publicznych może być jedną z gwarancji prawa do poszanowania godności tych osób.

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY