MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ponowny apel Rzecznika Praw Dziecka do rządu o podjęcie działań na rzecz opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci po raz kolejny nie zyskał akceptacji. Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu polskiego rzędu nie pozostawia złudzeń – rząd nie widzi takiej potrzeby. Również koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski o. Adam Żak uważa, że walka z przemocą musi to być elementem strategii narodowej – co podkreślił m.in. w wywiadzie dla PAP

 

Już w kwietniu 2016 roku Marek Michalak w skierowanym do Pani Premier wystąpieniu generalnym wskazywał, że Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) wraz z Panią Martą Santos Pais – Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, 24 września 2015 roku wydali wspólne stanowisko, w którym wyrażone zostało głębokie zaniepokojenie występowaniem i ogromną skalą zjawiska przemocy wobec dzieci w Europie.

Zaapelowano w nim o utworzenie solidnej, wszechstronnej agendy narodowej na rzecz zapobiegania i reagowania na wszystkie formy przemocy wobec dzieci. Również podczas konferencji Rady Europy w Sofii (4-6 kwietnia 2016 roku), Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, zaapelowała do państw członkowskich ONZ o opracowanie Narodowych Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci.

 

W ponownym apelu Rzecznik zwrócił uwagę, że w polskim systemie nie ma scentralizowanych, kompleksowych miejsc pomocy dla dzieci doznających przemocy czy to fizycznej, psychicznej, czy seksualnej.

 

– Aktualnie istnieją programy, mające na celu walkę z poszczególnymi formami przemocy, jednak brakuje strategii, która obejmowałaby kompleksowo wszystkie jej formy. Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci może stać się istotnym instrumentem oddziaływań ukierunkowanych na ochronę dziecka przed przemocą, a także być dodatkową gwarancją, że prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka będą chronione na najwyższym poziomie – ocenia RPD.

 

Co na to polski rząd?

...aktualnie nie zachodzi konieczność opracowania „Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci" – pisze Pani Minister.

Uznano, że w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również postanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane są działania mające na celu zapewnienie ochrony i wsparcia osób doznających bądź zagrożonych przemocą, a pomoc skierowana jest zatem do wszystkich osób doznających przemocy, w tym również do dzieci.

 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY