MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 7 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

 

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony konsumentów. Nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Doprecyzowano także regulację dotyczącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych.

 

Obecne przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty na podstawie weksla przeciwko konsumentowi zniechęcają go do podjęcia obrony w sporze zapoczątkowanym przez stronę silniejszą, taką jak np. bank. Zaproponowane zmiany doprowadzą do złagodzenia wymagań w tym zakresie, a ponadto zobowiążą sądy do weryfikacji umowy, której roszczenia zostały zabezpieczone wekslem pod kątem klauzul niedozwolonych.

Dzięki nowym rozwiązaniom konsumenci i inne strony procesu cywilnego, będą mogli korzystać z porównywalnego w całej UE poziomu ochrony swoich praw.

 

Najważniejsze rozwiązania

Oddanie pisma procesowego – w formie przesyłki poleconej – w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zagwarantuje to dostarczenie do sądu nadanych przesyłek w odpowiednim i przewidywalnym czasie oraz umożliwi zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej.

Wprowadzone zostały zmiany korzystne dla konsumentów – dłużników. Jeśli konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, jaka była podstawą wystawienia weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień.

Dodatkowo, konsument w takim sporze będzie miał wydłużony termin do wniesienia zarzutów (do miesiąca na terenie Polski), natomiast opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł.

Osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Rada Ministrów

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY