MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 1 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( druk sejmowy nr 62) wprowadzone zostały zmiany w art. 69 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz.1070)

 

Dotychczasowy art. 69 §1 „Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 1a, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie” ma brzmieć: „§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.”

 

Przewidywane skrócenie wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku odbierane jest przez sędziów jako zjawisko korzystne z punktu widzenia środowiska.

 

Jednakże na skutek skreślenia obowiązującego dotychczas przepisu art. 69§ 1a ( art. 7 ust. 1 pkt b ustawy nowelizującej ), a także skreślenia poprawki zawartej w art. 8 ust. 1 pkt c ustawy nowelizującej doszło do kuriozalnej sytuacji, w której wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku zostanie faktycznie wydłużony, nawet o dwa lata i sześć miesięcy w stosunku do dotychczasowych rozwiązań. Jako przykład wskazać należy na kobiety sędzie urodzone w drugim kwartale 1960 roku, którym wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku zostanie znowelizowaną ustawą wydłużony.

 

Ponadto, jako sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, uznane być muszą rozwiązania różnicujące wiek kobiet sędzi i pozostałych kobiet. Art. 1 ust. 1 pkt 5, nowelizujący art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. , poz.887) wprowadził 60 lat, jako granicę wieku przejścia na emeryturę dla kobiet. Z kolei art. 7 pkt 1 a i art. 8 pkt 1 ustawy nowelizującej Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym granicę tą ustalił na poziomie 65 lat. Rozwiązanie takie jest pozbawione racjonalnego uzasadnienia.

 

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na osobliwą sytuację mężczyzn sędziów. Otóż mężczyzna sędzia urodzony do dnia 31 grudnia 1957 r. ma możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, zaś mężczyzna sędzia urodzony po 1 stycznia 1958 r. będzie pełnić służbę przez dodatkowe 5 ( obecnie 7 ) lat. Brak jakichkolwiek okresów stopniujących i dostosowujących do nowych rozwiązań ocenione być musi jako drastyczne i krzywdzące dla sędziów urodzonych po dniu 31 grudnia 1957 r.

 

Przedstawiając powyższe wątpliwości co do zgodności intencji ustawodawcy - skrócenia wieku uprawniającego do przejścia sędziów w stan spoczynku, ze spodziewanym efektem wejścia uchwalonych przepisów w życie - faktycznego wydłużenia tegoż wieku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uprzejmie prosi o zwrócenie uwagi na powyższy problem w toku dalszych prac legislacyjnych nad ustawą.

 

 

 

LS

Informacja prasowa: Iustitia

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY