MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 24 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że w związku z brakiem odpowiedzi Sądu Okręgowego w Olsztynie na wniosek o reasumpcję postanowienia z dnia 20 listopada 2019 r., w dniu 8 stycznia 2020 r. Kancelaria Sejmu wystąpiła o przeprowadzenie dowodu w prowadzonym postępowaniu przez Sądu Okręgowy w Olsztynie, poprzez oględziny oryginału dokumentów zgłoszeń oraz list poparcia sędziów-kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w swojej siedzibie w Warszawie

 

Rozwiązanie takie pozwala zadośćuczynić postanowieniu Sądu przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, którymi Kancelaria Sejmu jest związana. Dlatego też, należy podkreślić, że sędziemu Sądu Okręgowego w Olsztynie mogą być zaprezentowane jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli.

 

Kancelaria Sejmu, jako administrator danych 3 124 obywateli, których dane osobowe widnieją w rzeczonych dokumentach, musi wywiązać się z obowiązku zapewnienia ich ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, czy też przypadkową utratą lub uszkodzeniem. Ponadto SO w Olsztynie został poinformowany, że fizyczne przekazanie wykazu obywateli, którzy udzielili poparcia danemu kandydatowi na członka KRS, spowodowałoby, że dane te stałyby się częścią akt toczącego się postępowania sądowego, a więc byłyby jawne dla każdej ze stron. To z kolei uprawdopodabnia naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Z tych powodów zaproponowano zapoznanie się z tymi dokumentami w siedzibie Kancelarii Sejmu.

 

W sprawie udostępnienia list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, Kancelaria Sejmu wystąpiła z wnioskiem o zajęcie stanowiska w tej kwestii do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PUODO - jako organ nadzorczy, którego postanowienia z dnia 29 lipca 2019 r. zobowiązały Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS.

W otrzymanym od PUODO piśmie zaznaczono, że przekazanie przez Kancelarię Sejmu dokumentów, o których mowa w postanowieniu, dot. procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS, oznaczałoby naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych pod administracyjną karą pieniężną.

 

Jednocześnie należy dodać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionego postanowienia Prezesa UODO. Oznacza to, że postanowienie to pozostaje w obrocie prawnym i Kancelaria Sejmu jako adresat obowiązana jest do jego respektowania dopóty, dopóki postanowienie nie zostanie uchylone lub zmienione w taki sposób, aby było możliwe wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r.

 

Z postanowień SO w Olsztynie, jakimi dysponuje Kancelaria Sejmu wynika, że czynności, zaplanowane przez Sąd na jej terenie, są elementem prowadzonego przez ten Sąd postępowania odwoławczego w sprawie cywilnej. Kancelaria Sejmu nie jest stroną tego postępowania, nie dotyczy ono też procedury powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Data oględzin dokumentów przez sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie, ustalona przez Sąd na 21 stycznia 2020 r., jest przyjęta i będzie respektowana przez Kancelarię Sejmu.

 

 

 

Centrum Informacyjne Sejmu

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY