MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Na polecenie Prokuratora Generalnego jest prowadzone śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i prokuratorów, skutkiem których Skarb Państwa stracił nawet 250 miliardów złotych z powodu wyłudzeń podatku VAT. Postępowanie zostało niedawno rozszerzone o wątki dotyczące przyczynienia się władzy sądowniczej do wyłudzeń VAT na gigantyczną skalę

 

Poinformował o tym dziś (10 sierpnia 2017 roku) na konferencji prasowej Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak wyjaśnił, od marca 2016 roku, a więc od wejścia w życie zmian strukturalnych i organizacyjnych w prokuraturze oraz połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, prokuratura konsekwentnie walczy z miliardowymi wyłudzeniami VAT. Już widać pierwsze efekty tych zmian. Wzrost wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT jest gigantyczny.

 

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

- Poleciłem wszczęcie śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków w zakresie podjęcia działań związanych z regulacjami przeciwdziałającymi zjawisku wyłudzeń VAT-u i w konsekwencji działania na szkodę interesu publicznego. Przedstawiciele centralnych organów Państwa w latach 2008–2015 posiadali informacje, że dochodzi do gigantycznych wyłudzeń i strat w związku z działalnością mafii VAT-owskiej i nic z tym nie zrobili, w konsekwencji ułatwiając sprawcom popełnianie przestępstw. Przynosiły one Państwu straty finansowe szacowane na kwotę 200-250 miliardów złotych - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 

Postępowanie to zostało wszczęte 19 października 2016 roku i jest prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

 

W toku śledztwa prokuratorzy badają całokształt działań związanych z procesem legislacyjnym mającym na celu ukrócenie praktyk związanych z uszczuplaniem należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz wyłudzaniem bezpodstawnych zwrotów tego podatku.

 

- Badana jest również kwestia ewentualnych zaniechań ze strony funkcjonariuszy publicznych, które umożliwiały przez długi czas przestępczą działalność powodującą straty Skarbu Państwa sięgające setek miliardów złotych. Chodzi o pracowników wszystkich organów i instytucji uczestniczących w całym procesie legislacyjnym oraz powołanych do dbania o interesy finansowe Skarbu Państwa, w szczególności pracowników właściwych Departamentów Ministerstwa Finansów, w tym Departamentu Podatku od Towarów i Usług i Departamentu Prawnego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także o osoby kierujące w tamtym czasie tymi organami – podkreślał Zbigniew Ziobro.

 

Bezpodstawne orzeczenie Sądu Najwyższego

- W ostatnim czasie śledztwo to zostało również rozszerzone o wątki dotyczące przyczynienia się przez przedstawicieli władzy sądowniczej do gigantycznych wyłudzeń VAT-u – dodał Prokurator Generalny.

Początkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało na obejmowanie idealnym zbiegiem przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu karnego zdarzeń związanych z wyłudzeniami w zakresie podatku VAT. Przykładowe orzeczenia Sądu Najwyższego odnoszące się do tej kwestii, a nawet idącej dalej, wskazujące na możliwość wyłącznego kwalifikowania tych zdarzeń z przepisów kodeksu karnego to: wyrok SN z 12 lipca 2007 roku (sygn. akt IV K 171/07), wyrok SN z 9 maja 2006 roku (sygn. akt II K 259/06), czy wyrok SN z 1 marca 2004 roku (sygn. akt V K 248/03). W konsekwencji kwalifikowano takie czyny zarówno z przepisów karno-skarbowych, jak i kodeksu karnego, np. art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 kodeksu karnego, które przewidywały surowsze kary. Skutkowało to też dłuższym okresem przedawnienia takich przestępstw.

 

Mimo dość jednoznacznej linii orzeczniczej 12 sierpnia 2008 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V KK 76/08), w którym sędziowie SN stwierdzili, że porównanie treści art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego prowadzi do oczywistego wniosku, że pierwszy z nich jest przepisem lex specialis w stosunku do drugiego. Orzeczenie to nie odwoływało się do żadnych wcześniejszych orzeczeń sądowych w tym zakresie. Dało to możliwość kwalifikowania tych przestępstw wyłącznie w oparciu o przepisy karno-skarbowe, z konsekwencjami w postaci np. niższego zagrożenia karą czy też krótszego okresu przedawnienia.

 

- Orzeczenie to było całkowicie bezpodstawne i zapadło wbrew obowiązującym przepisom. Otworzyło ono też szeroko drzwi dla poczucia bezkarności dla wszelkich mafii VAT-owskich. Stanowiło ono wielki bonus dla gangów i świata przestępczego i skutkowało gwałtownym wzrostem wyłudzeń VAT – podkreślał dziś Zbigniew Ziobro.

 

Dopiero 24 stycznia 2013 roku (sygn. akt I KZP 19/12) Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która zmieniła dotychczasową, złą praktykę. Wskazał w niej na konieczność stosowania idealnego zbiegu przestępstw powszechnych i karnych-skarbowych. - Uchwała ta tylko potwierdza zasadność zarzutów, które formułujemy – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

 

Błędne zalecenia ówczesnej Prokuratury Krajowej

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku badany jest także wątek przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej.

- W piśmie z 27 lutego 2009 roku ówczesny dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a dziś prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, Krzysztof Parchimowicz wskazał pogląd o konieczności kwalifikowania tzw. wyłudzania podatku VAT wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu karnego skarbowego, a także wyselekcjonowanie spraw zagrożonych przedawnieniem oraz nakazał przygotowanie alternatywnych wniosków o wymiar kary w oparciu o przepisy kodeksu karnego skarbowego, które przewidują niższe kary.

 

Wskazał on także na brak możliwości stosowania tymczasowego aresztowania w oparciu o przesłankę zagrożenia surową karą - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Przypomniał także, że polecenie ówczesnego kierownictwa Prokuratury Krajowej skutkowało umorzeniami postępowań dotyczących oszustw VAT-owskich.

 

Nastąpiła poprawa wyników pracy prokuratury

Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy wymienili również szereg działań, podejmowanych przez prokuraturę i rząd na rzecz skutecznej walki z przestępczością VAT-owską. Zaliczyć do nich można wprowadzenie zmian legislacyjnych, w tym nowych przepisów o konfiskacie rozszerzonej czy przepisów przewidujących kary do 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa VAT-owskie; powołanie we wszystkich prokuraturach regionalnych specjalnych wydziałów do spraw przestępczości finansowo-skarbowej; powołanie Krajowej Administracji Skarbowej; prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla setek prokuratorów, którzy zajmują się zwalczaniem tego typu przestępczości.

Działania te doprowadziły do zdecydowanej poprawy wyników pracy prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości finansowo-skarbowej.

- Od marca 2016 roku we wszystkich prokuraturach regionalnych zakończono 633 postępowania dotyczące uszczuplenia podatku VAT dużej wartości. Nadal w biegu pozostaje 696 postępowań dotyczących takiej przestępczości. W okresie tym prokuratury regionalne łącznie skierowały do sądów 225 aktów oskarżenia na łączną kwotę uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie VAT w wysokości 1 miliarda 838 milionów 276 tysięcy 337 złotych. Wobec 505 oskarżonych zapadły wyroki skazujące. 34 sprawców zostało skazanych na kary bezwzględnego pozbawienia wolności – wyliczał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Prokurator Krajowy wskazał, że w toku postępowań prowadzonych przez prokuratury od marca 2016 roku podejrzanych było 2172 osoby, którym zarzucono uszczuplenie i narażenie na uszczuplenie w podatku VAT na łączną kwotę 13 miliardów 904 milionów 342 tysięcy 455 złotych. Wobec 330 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na majątku podejrzanych prokuratorzy dokonali zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 755 milionów 952 tysięcy 286 złotych.

- Dane te pokazują znaczący postęp w zakresie zwalczania tzw. przestępczości VAT-owskiej – podkreślił Prokurator Krajowy.

 

Współpraca z Sejmową Komisją Śledczą

Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy zgodnie zadeklarowali, że prokuratura konsekwentnie będzie podejmowała działania zmierzające do wyeliminowania przestępczości VAT-owskiej w Polsce i wyjaśnienia, dlaczego tak dynamicznie mogła się ona rozwijać za poprzednich rządów.

- Chciałbym zadeklarować swoje pełne poparcie dla idei powołania komisji śledczej w sprawie gigantycznych wyłudzeń VAT-u, do których dochodziło za poprzednich rządów w latach 2008-2015. Szacowane są one na gigantyczną kwotę 200-250 miliardów złotych - powiedział Zbigniew Ziobro.

 

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY