MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 2 kwietnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

NSZZ „Solidarność" i Konfederacja Lewiatan, w piśmie do prezydenta RP Andrzeja Dudy, apelują o nie podpisywanie ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (likwidacja tzw. trzydziestokrotności)

 

Związkowcy i pracodawcy uważają, że zawetowanie ustawy pozwoli na zawrócenie z błędnej ścieżki nieprzemyślanego i destrukcyjnego rozwiązania, a jednocześnie stworzy przestrzeń do rozpoczęcia rzeczowej dyskusji partnerów społecznych z rządem na temat zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.

W liście do prezydenta czytamy m.in: W pracach nad ustawą nie zachowano terminów na opiniowanie aktu prawnego wynikających z ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców, strona rządowa nie przedstawiła także pisemnej odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia. W trakcie procedowania naruszono kompetencje Rady Dialogu Społecznego.

 

Wszystko to stanowi rażące naruszenie zasad prowadzenia dialogu społecznego, który jest wartością konstytucyjną. Brak właściwego procesu opiniowania i konsultacji stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji RP i wywiedzionej z niego zasady prawidłowej legislacji.Wskazujemy także, że przyjęcie ustawy stanowi przykład decyzji nieprzemyślanej i krótkowzrocznej. Ustawie nie towarzyszyła prawidłowo dokonana ocena skutków regulacji (OSR), która pokazywałaby koszty wypłaty wysokich świadczeń emerytalnych i wpływu owych kosztów na proces waloryzacji minimalnych świadczeń emerytalnych. OSR także w sposób nieprawidłowy i szczątkowy dotyczyła skutków dla rynku pracy. Zwracamy uwagę, że projekt nie został skonsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu (a generuje określone straty w dochodach samorządu) oraz nie jest neutralny dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Także Rada Nadzorcza ZUS negatywnie ocenia ustawę.

 

W sytuacji, w której w pracach parlamentarnych przesunięto datę wejścia w życie tej ustawy na 1 stycznia 2019 r. należy uznać, że błyskawiczne wprowadzenie nowych regulacji nie jest niezbędne dla stabilności państwa. Jest zatem czas, aby w przypadku zgłoszenia weta przez Pana Prezydenta podjąć kompleksowe prace dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych - w zgodzie ze standardami dialogu społecznego. Wielokrotnie wskazywaliśmy na konieczność zgodnego z zasadą solidarności społecznej rozłożenia kosztów systemu ubezpieczeń społecznych. Obecnie koszty utrzymania systemu ponoszą w głównej mierze pracownicy i pracodawcy.

 

Nasz niepokój budzi to, że strona rządowa nie podejmuje z partnerami społecznymi debaty dotyczącej potrzebnych działań służących ustabilizowaniu sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowaniu go do wyzwań współczesnego i przyszłego rynku pracy. W miejsce koniecznej kompleksowej dyskusji na temat zasad działania systemu zaoferowano nam jego punktową destabilizację poprzez akt prawny, którego procedowanie i uchwalanie narusza art. 2 Konstytucji.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY