MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 16 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

"Rzeczpospolita”: Obywatel, w tym podatnik, może złożyć wniosek o zmianę, uchylenie, nieważność czy wznowienie odnoszące się do rozstrzygnięcia, które wcześniej zaskarżył już do sądu. Urzędnicy muszą jedynie takie postępowanie zawiesić do prawomocnego zakończenia sprawy sądowej.

– Omawianą uchwałę siedmiu sędziów NSA należy traktować jako korzystną z punktu widzenia przedsiębiorców – ocenia ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb

 

– Dotychczas organy administracji, co do zasady, odmawiały wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy toczyło się już w danej sprawie postępowanie sądowo-administracyjne. W ten sposób znacząco ograniczano prawo podatników do dochodzenia swoich praw. Z faktu, że wszczęcie postępowania sądowo-administracyjnego powoduje po stronie organu administracji uprawnienie do weryfikacji decyzji w ramach instytucji samokontroli, błędne było wysnuwanie przez organy wniosku, iż po wniesieniu skargi do sądu niedopuszczalne jest w każdym przypadku wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją. Nie można bowiem uznać za uzasadnione pozbawiania strony postępowania zarówno inicjatywy do wniesienia skargi do sądu, jak i prawa do żądania od organu wznowienia postępowania podatkowego. W rzeczywistości nie było podstaw do traktowania tych instrumentów jako konkurencyjnych względem siebie, gdyż w różnym stopniu mogą one chronić interesy strony postępowania – dodaje.

 

– Uchwała ta jest szczególnie istotna w sprawach, kiedy sąd rozpoznający sprawę ze skargi na decyzję nie może wziąć pod uwagę z urzędu okoliczności będącej podstawą eliminacji decyzji administracyjnej z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym. Zdarza się tak w przypadku wyjścia na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał decyzję – podkreśla Korzeb.

 

– Tym samym potwierdzenie przez skład siedmiu sędziów NSA funkcjonującego już wcześniej w orzecznictwie i doktrynie poglądu (aczkolwiek ignorowanego przez organy administracji), że nie istnieją prawne przeszkody do wszczęcia postępowania administracyjnego po wniesieniu skargi do sądu, zapewnia przedsiębiorcom szersze i skuteczniejsze możliwości załatwiania swoich interesów i realizacji przysługujących im praw – podsumowuje.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,3045,spor-w-sadzie-nie-moze-ograniczac-uprawnien-podatnika.html

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY