MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) poinformował w komunikacie, że Gefion Insurance A/S:

nie spełnia wymagań dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności,

ma poważne problemy z płynnością,

istnieje ryzyko naruszenia interesów osób ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

 

Z uwagi na powyższe duński organ nadzoru finansowego zakazał Gefion Insurance A/S rozszerzania zakresu działalności na kraje inne niż te, w których spółka prowadzi obecnie działalność oraz oferowania produktów ubezpieczeniowych innych niż produkty, które spółka posiada już w swoim portfelu.

 

Pełną treść komunikatu duńskiego organu nadzoru finansowego można znaleźć (w języku angielskim) na stronie internetowej: https://www.dfsa.dk/Supervision/Orders/Gefion_140120.

 

Duński organ nadzoru za niewłaściwą uznał także praktykę rozwiązywania problemów z płynnością w drodze zwiększania przychodów ze składek.

 

UKNF zwraca uwagę, że w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji finansowej Gefion Insurance A/S, duński organ nadzoru Finanstilsynet może podjąć dalsze działania nadzorcze. Najbardziej dotkliwe z perspektywy podmiotu, a w konsekwencji także klientów i osób poszkodowanych, działania nadzorcze to:

cofnięcie zezwolenia, czego skutkiem może być zarządzenie likwidacji i wyznaczenie likwidatora w Danii,

złożenie wniosku o upadłość.

 

Jednocześnie Urząd ponownie zwraca uwagę, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w Danii oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej, w ramach swobody świadczenia usług i podlega nadzorowi Finanstilsynet.

 

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego.

 

UKNF jednocześnie zwraca uwagę na obowiązki ciążące na dystrybutorze ubezpieczeń określone w art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie:

postępowania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta,

kierowania jasnych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji o charakterze reklamowym i marketingowym.

 

UKNF wyjaśnia również, że do zadań KNF, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, należy podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego.

 

Celem przedmiotowego komunikatu UKNF jest przekazanie potencjalnie zainteresowanym zawarciem umowy ubezpieczenia z Gefion Insurance A/S informacji o wszelkich okolicznościach dotyczących tego zakładu ubezpieczeń.

 

 

 

KNF

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY