MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 29 czerwca 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

W związku z nowelizacją art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła elektroniczny System Ewidencji Akcji (SEA)

 

Ewidencja akcji będzie zawierać podstawowe dane o ofertach publicznych akcji, dopuszczeniu ich do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu, mających miejsce począwszy od 1 stycznia 2020 r. Ewidencja nie będzie obejmować innych papierów wartościowych takich jak np. obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne.

 

Wpisu do ewidencji będą dokonywać emitenci akcji. W celu umożliwienia dokonania wpisu przez emitenta w przypadku oferty publicznej przeprowadzonej przez oferującego , ten ostatni obowiązany jest zawiadomić emitenta o przeprowadzonej ofercie publicznej akcji w ustawowo określonym terminie.
W przypadku gdy akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie wniosku podmiotu innego niż emitent tych akcji, na tym podmiocie ciąży obowiązek zgłoszenia akcji do ewidencji.

 

System umożliwi dokonywanie wpisów z poziomu przeglądarki internetowej, co zautomatyzuje i przyspieszy proces. Jest to odpowiedź UKNF na oczekiwanie uczestników rynku, aby w jak największym stopniu ułatwiać realizację obowiązków regulacyjnych.

 

Emitenci nie mają obowiązku ponownego wpisywania do ewidencji wcześniej przeprowadzonych ofert publicznych oraz dopuszczeń akcji do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzeń akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Dotychczas prowadzona ewidencja instrumentów finansowych oraz certyfikatów inwestycyjnych nadal będą udostępnione na stronie KNF.

 

Wpis jest zwolniony z opłaty ewidencyjnej.

 

Szczegółowe zasady korzystania z Systemu Ewidencji Akcji dostępne są pod adresem:https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Ewidencja_akcji.

 

UKNF przypomina również o nowej definicji oferty publicznej papierów wartościowych, która rozszerza przypadki, w których do niej dochodzi. Ofertą taką jest komunikat skierowany do odbiorców (a więc do co najmniej 2 osób) w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych.

 

 

 

KNF

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY