MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (26 marca 2020 r.) podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego i orzekł, że wnioski złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Okręgowy w Warszawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne

 

Pytania nie miały związku z prowadzonymi przez Sądy sprawami

Oba te sądy zadały niemal identyczne w treści pytania prejudycjalne, nie związane ze rozstrzyganymi przez nie sprawami. W pytaniach tych domagały się bowiem od TSUE wyrażenia stanowiska w przedmiocie wpływu prawa Unii na ocenę zreformowanego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, który rzekomo stwarza zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej.

Sprawa Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej, dokonującej między innymi zabójstw i uprowadzeń osób w celu uzyskania okupu za ich uwolnienie. Sprawa Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczy postępowania cywilnego i rozliczeń między Skarbem Państwa, a Miastem Łowicz.

 

Niedopuszczalne pytania

Prokurator Generalny wnosił o uznanie pytań za niedopuszczalne z uwagi na ewidentny brak związku ze sprawami rozpoznawanymi prze oba sądy. Ponadto, przedstawił istotę nowych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i wskazał na bezpodstawność zarzutów stwierdzające rzekome zagrożenia dla sędziów wynikające z wydawanych wyroków. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej, Skarbu Państwa, a także Komisji Europejskiej.

 

Rzecznik Generalny TSUE za odmową odpowiedzi na pytania prejudycjalne

Już we wrześniu 2019 r. w wydanej opinii rzecznik generalny TSUE przyjął, że należy odmówić odpowiedzi na pytania prejudycjalne. W jego ocenie oba pytające sądy nie wykazały realności zagrożeń, jakie miałyby wynikać z polskiego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej dla niezawisłości sędziowskiej.

 

Odmienne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Odmienne stanowisko zajął m.in. przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, który domagał się wydania wyroku stwierdzającego, że prawo Unii sprzeciwia się rozwiązaniom dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wprowadzonym w Polsce w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości.

 

Brak zagrożenia dla niezawisłości sędziów

Trybunał, stwierdzając niedopuszczalność pytań, uznał że okoliczności podniesione przez oba sądy w uzasadnieniach pytań prejudycjalnych nie wskazują na istnienie realnego zagrożenia dla niezawisłości sędziów orzekających w tych wyżej wskazanych sprawach. Treść wyroku wskazuje na to, że TSUE z dużą ostrożnością i pryncypialnością odniósł się do twierdzeń podnoszonych przez oba sądy pytające, słusznie dostrzegając, że skierowanie pytań prejudycjalnych nie było dostatecznie umotywowane względami prawnymi.

 

 

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY