MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji

 

Zaktualizowany został „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Chodzi o dostosowanie programu do zmian zachodzących w otoczeniu administracji oraz aktualnych celów i zadań niezbędnych do jego realizacji w obszarze informatyzacji.

 

Zadaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego przez zapewnienie obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywnych e-usług publicznych. Wysokiej jakości usługi mają być dostarczane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające logiczny i spójny system informacyjny państwa, zbudowany i utrzymywany przy współpracy wszystkich resortów.

 

Celem strategicznym programu jest przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, poprzez m.in. wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad budowy rozwiązań IT w administracji (e-administracja). Chodzi również o zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną.

 

Oceniając stan informatyzacji państwa w okresie ostatnich lat (2007-2015) można wskazać na szereg negatywnych cech:

zasoby informacyjne państwa są zamknięte dla obywateli,

gromadzone dane nie są ponownie wykorzystywane,

systemy i rejestry nie są interoperacyjne i kompatybilne,te same problemy rozwiązuje się przy pomocy różnych narzędzi,

zarządzanie zasobami informatycznymi jest rozproszone i zdecentralizowane,

te same informacje gromadzone są równolegle i powielane,

środki na informatyzację są wydatkowane nieracjonalnie i nieefektywnie,brak po stronie administracji kompetencji w zakresie zamawiania, projektowania, budowy i utrzymania systemów informatycznych,

prawo nie sprzyja efektywnemu korzystaniu z systemów IT.

 

Skuteczne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz osiągnięcie celów Programu wymaga konkretnych działań, które zostaną zrealizowane w ramach Planu Działań Ministra Cyfryzacji, przy pomocy nowego mechanizmu – Głównego Informatyka Kraju w celu integracji systemów i obniżenia kosztów ich zakupu oraz utrzymania.

 

Realizacja programu odbywać się będzie w czterech kierunkach:

 

1. Otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Priorytety w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy to:

rząd otwarty na współpracę ze społeczeństwem,

przejrzysta i sprawna administracja, umożliwiająca obywatelom czynny udział w procesach, które stanowią podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego (np. w procesie stanowienia prawa),

sprawne zarządzanie informacją publiczną, w tym umożliwienie ponownego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych,

dostępność dla jak najszerszych kręgów odbiorców, interaktywność cyfrowej struktury administracji,jednolity standard prezentacji strategii, celów i działań organów państwowych,

nowoczesna edukacja.

 

2. Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków do efektywnej i bezpiecznej e-administracji

Priorytety:

jednolity i bezpieczny system informacyjny organów państwowych,

integracja rejestrów państwowych i repozytoriów informacji publicznej,

spójny system identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika na wszystkich poziomach komunikacji obywatel-urząd oraz urząd-urząd,

sprawny system elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji,

wypracowanie standardów (rekomendacji) z obszaru jednolitego zarządzania IT w administracji publicznej na poziomie IT, Bezpieczeństwa oraz zarządzania Jakością Danych.

 

3. Świadczenie e-usług publicznych

Obszary działalności administracji publicznej, w których w pierwszej kolejności powinny zostać wdrożone e-usługi publiczne:

sprawy administracyjne, w szczególności sprawy obywatelskie,

rynek pracy, w szczególności utrata i poszukiwanie pracy,

ochrona zdrowia,wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,

bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe,

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zamówienia publiczne,rolnictwo i obszary wiejskie,

rozliczanie podatków i obsługa celna,

zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia),

udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego.

 

4. Informatyzacja urzędów

Priorytety rozwoju informatyzacji urzędów:

elektronizacja zarządzania dokumentacją,

usprawnienie organizacji dzięki stosowaniu dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi,

wykorzystanie dostępnych technologii,współdzielenie zasobów, wiedzy, narzędzi – współpraca dotycząca budowy kompetencji w administracji.

 

Realizacja programu pozwoli na szybszy rozwój społeczeństwa informacyjnego komunikującego się za pomocą mediów elektronicznych oraz na wzrost zadowolenia obywateli i przedsiębiorców z jakości i szybkości kontaktów z administracją. Wzrośnie również wiedza i zaangażowanie obywateli i przedsiębiorców w sprawy publiczne, a także możliwe będzie tworzenie nowych rozwiązań dla sfery publicznej.

 

Dzięki poprawie komunikatywności i zastosowaniu standardów dostępności treści zamieszczanych przez urzędy w sieci, zwiększy się przejrzystość funkcjonowania organów państwa, a co za tym idzie wzrośnie zaufanie do administracji. Program przyczyni się ponadto do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój sektora usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

 

 

KP

Informacja prasowa: Rada Ministrów

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY