MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 marca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Z dniem 12 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła zarządcę komisarycznego w Lubuskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w Zielonej Górze (dalej: Lubuskiej SKOK).

Na zarządcę komisarycznego w Lubuskiej SKOK została powołana Jadwiga Wolak-Rejthar. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

 

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania Lubuskiej SKOK na datę ustanowienia w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

 

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w Lubuskiej SKOK, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 174 ze zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków Lubuskiej SKOK. Kasa ta nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Lubuską SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy.

 

Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami tej Kasy. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu Lubuskiej SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

 

Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

 

 

 

MS

Informacja prasowa: MS

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY